สำนักพระราชวัง จัดประชุมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก

สำนักพระราชวัง จัดประชุมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก

สำนักพระราชวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก
สำนักพระราชวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เวลา  09.00น. ที่โรงเรียนบ้านฉลอง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักพระราชวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากกตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการ สร้างภูมิคุ้มกันความมั่นคงทางอาหารและครัวเรือน

ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่พร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนี้ได้มอบเสื้อและพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลองอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รวมถึงมอบของที่ระลึกให้กับ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในพื้นที่ โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง นาย เชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง นาง สมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง หัวหน้าส่วนราชการและส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง “พระราชกรณีย์กิจด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมวังผู้ใหญ่ การบรรยายเรื่อง “แนวทางการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” และการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งครอบครัวและชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความมั่นคงทางอาหารครัวเรือน หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 7 แห่ง อาทิ การเพาะเห็ด การปลูกผักพื้นเมืองร่วมในแปลงยางพารา การใช้พลังงานชีวภาพและการเผาถ่าน รวมทั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี ทรงเจริญรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงงานโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ มานานกว่า 30 ปี โดยในวันนี้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คณะเดินทางมาเยี่ยมเยือนและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตของทุกคนให้อยู่ในโลกาภิวัฒน์ได้อย่างดี และมีความ ปกติสุข พร้อมทั้งโปรดให้เชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานมามอบให้ปลูกในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนด้วย สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ กรมวังผู้ใหญ่ ได้มีข้อเสนอแนะให้แก่ กลุ่มสมาชิกเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ว่า ควรมีการคัดเลือกและแบ่งระดับผลผลิตของชุมชน โดยให้มี กำหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.