ภูเก็ตตรวจโบราณวัตถุ ขออนุญาตนำออกราชอาณาจักร 3 รายการ

ภูเก็ตตรวจโบราณวัตถุ ขออนุญาตนำออกราชอาณาจักร 3 รายการ

ภูเก็ตตรวจโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุขออนุญาตนำออกราชอาณาจักรจำนวน 3 รายการ
ภูเก็ตตรวจโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุขออนุญาตนำออกราชอาณาจักรจำนวน 3 รายการ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ก.ย. 58 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผุ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุที่มีผู้ขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำเอกสารนอกราชอาณาจักร โดยมีนางมนทิรา  เชิดชู นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็จ พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางมนทิรา  กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุฯ ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชกาณาจักรให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและต้องนำโบราณวัตถุนั้นมาตรวจพิสูจน์ ณ สถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและระบุให้มีคระกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักรโดยในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมศิลปากรได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระทำแทน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ. ภูเก็ตมีผุ้ประสงค์จะส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 1 ราย ใบอนุญาตเลขที่ 15/2558 จำนวน 3 รายการ 3 ชิ้น ประกอบด้วยพระโบราณ 2 รายการและศาลพระภูมิ 1 รายการ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.