ทัพเรือภาคที่ 3 จัดสัมมนา การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ด้านฝั่งทะเลอันดามัน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ก.ย. 52 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต  พลเรือโท ณรงค์  เทศวิศาล ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่  3  เป็นประธานในพิธีเปิดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ   “การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ด้านฝั่งทะเลอันดามัน” โดยมี ฝ่ายอำนวยการ และหน่วยปฏิบัติต่างๆ ใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ 3 จำนวน 90 คน เข้าร่วม

พลเรือโท ณรงค์  เทศวิศาล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  3 ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ 3  กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 3 ในนาม  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ด้านฝั่งทะเลอันดามัน” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดด้านฝั่งทะเลอันดามัน อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป้องกันและปราบยาเสพติด รวมทั้ง สถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและเส้นทางการลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการ ในการปฏิบัติในปีงบประมาณ 2553  และจะได้นำไปสู่แผนการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไปในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งการจัดตั้งโครงข่ายประสานการปฏิบัติร่วมกัน อันจะทำให้การปฏิบัติงานด้านยาเสพติด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สำนักงานป้องกันและปราบยาเสพติด ภาค 8 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครพนม (ฝ่ายทหาร)  มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการด้านยาเสพติด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.