สสจ.ภูเก็ตชี้แนวทางนโยบายแห่งชาติในการควบคุม พรบ.ยาสูบและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายวรพจน์  รัฐ สีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญเป็นเรื่องนโยบายแห่งชาติในการควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  พรบ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2535 โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและอนุกรรมการระดับจังหวัด รวมถึงสถานที่ห้ามจำหน่าย  การโฆษณาและโทษตาม พรบ. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  การ ดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มฯ และยาสูบจังหวัดภูเก็ต และการจัดสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานราชการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ มีป้ายห้ามสูบบุหรี่และดื่มสุราก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น ๆ

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของนโยบายแห่งชาติในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม และแอลกอฮอล์ ว่าต้องการลดจำนวนผู้ดื่มแอลกอฮอล์รายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อีกทั้งลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย ตลอดจนเพื่อเร่งรัด ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
สำหรับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้นจะมีผลบังคับใช้หลัง พรบ.ฯ ครบรอบ 1 ปี กับอีก 6 เดือน (วันที่ 14 ส.ค. 2552) ดั้งนั้นตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2552เป็นต้นไปผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ฯ ในฐานความผิดที่ประกอบด้วย ด้านโฆษณา ส่งเสริมการขาย หรือสื่อสารการตลาด เช่น ลด แลก แจก แถม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น โทษคือ จำคุก 1 ปี ปรับ 5 แสนบาท  ปรับ รายวันอีกวันละ 5 หมื่นบาท รวมถึงการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือคนเมาครองสติไม่ได้โทษคือ จำคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท นอกจากนี้การขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต้องห้ามและขายโดย วิธีการต้องห้ามตาม พรบ.ฯ โทษคือ จุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท

ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่มีฐานความผิดดังกล่าวสามารถร้องเรียนการกระทำความผิดได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 02-5903342 หรือที่ www.thaiantialcohol.com หรือ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ในเวลาราชการ โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต โทรแจ้งได้ที่งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-212297 ต่อ 307

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.