ภูเก็ตประกาศ 6 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2552

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีนายสมศักดิ์  สงนุ้ย  พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสมศักดิ์  กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ เพียงโดยใช้เกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย จัดระดับหมู่บ้านเป็น 3 ระดับคือ พออยู่ พอกิน, อยู่ดี กินดี, มั่งมี ศรีสุข  ในการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย  เห็น ควรให้มีกระบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีกลไกในกระบวนการประเมินในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด

ทั้งนี้ในส่วนของผลการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นั้น สำนัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ที่ดำเนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียน รู้ จัดระดับหมู่บ้านตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวง มหาดไทยได้  ประกอบด้วย หมู่บ้านที่ได้รับการประเมินและคัดเลือกเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตตามแนว ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวม 3 อำเภอ มี 23 หมู่บ้าน แยกเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต 10 หมู่บ้าน  อำเภอถลาง 11 หมู่บ้าน และอำเภอกะทู้ 2 หมู่บ้าน ส่วนหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินและคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้น แบบของอำเภอ รวม 3 อำเภอ มี 6 หมู่บ้าน  แยกเป็น อำเภอเมือง ประกอบด้วย หมู่ 6 บ้านนากก ต. ฉลอง , หมู่ 6 บ้านบ่อแร่ ต. วิชิต, หมู่ 4 บ้านบางคณฑี ต. ราไวย์   อำเภอถลาง  ประกอบด้วย หมู่ 3 บ้านบางโรง ต. ป่าคลอก,  หมู่ 2 บ้านแขนน ต. เทพกระษัตรี  ส่วนอำเภอกะทู้ ได้แก่ หมู่ 2 บ้านนาเหนือ ตำบลกมลา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.