15 หมู่บ้านจังหวัดภูเก็ตผ่านการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนปี 52

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ก.ย. 52 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อ. เมืองภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดภูเก็ต ปี 2552 ตามโครงการสนับสนุนประเมินมาตรฐาน แผนชุมชน โดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการท้องถิ่น เข้าร่วม
นายสมศักดิ์  สง นุ้ย พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2554 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนชุมชนเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์คือ แผนชุมชนมีคุณภาพ และมีการบูรณาการกับแผนอำเภอและแผนจังหวัด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์คือ พัฒนากลไก และระบุการขับเคลื่อนแผนชุมชน พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและพัฒนาขบวนการแผนชุมชน

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า มาตรฐานแผนชุมชนในการประเมินประกอบด้วย  ตัว ชี้วัดและ 5 เกณฑ์ตัวชี้วัด ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ ตัวชี้คุณภาพแผนชุมชนและการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีแผนชุมชนที่อำเภอเสนอเข้ารับการประเมิน มาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดภูเก็ต ปี 2552 ทั้งหมด 24 หมู่บ้าน แยกเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต 10 หมู่บ้าน อำเภอถลาง 12 หมู่บ้าน และอำเภอกะทู้ 2 หมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม จากการประเมินของคณะทำงานปรากฏว่า 15 หมู่บ้านของจังหวัดภูเก็ต ผ่านการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนปี 2552

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.