บุคลากรทางการศึกษา-อปท.ร่วมเสวนามุมมองการจัดการศึกษาของภูเก็ต

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาภูเก็ตและผู้นำท้องถิ่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ

นายถนัด ขวัญนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต กล่าวถึงการจัดประชุมครั้งนี้ว่า ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ได้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการศึกษา ที่ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากองค์คณะบุคคลต่างๆ และผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการจัดการ ศึกษา ซึ่งตอบสนองตามเจตนารมณ์ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล “การ ประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต และเป็นการเสวนามุมมองการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต โดยองค์คณะบุคคลฯ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันจากทุกฝ่าย” นายถนัด กล่าว

ด้าน นายวินัยฯ รองเลขาธิการคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเสริมว่า การมีส่วนร่วมจากองค์กรทุกภาคส่วน มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระดับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต และสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาที่กำหนด ไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 “การ ประชุมสัมมนาฯ จะช่วยส่งเสริมให้องค์คณะบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้เป็นแนวทางใน การบริหารและจัดการศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้มีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ” นายวินัย กล่าวในที่สุด

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.