ทุนการศึกษา UWCT

ทุนการศึกษา UWCT

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 – โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย (UWCT)

มอบทุนการศึกษาจํานวน 1 ทุน (3 ปีการศึกษา) แก่เยาวชนไทยผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และมีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี เพื่อเข้าศึกษาที่โรงเรียน UWCT ในระดับเกรด 10 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 4) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 และศึกษาต่อเนื่องจนได้รับประกาศนียบัตินานาชาติ IB (International Baccalaureate) ซึ่งเป็น หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามี “มาตราฐานระดับสูง” ในวงการการศึกษาผู้รับทุนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
· ค่าบํารุงการศึกษา
· ค่าอาหารและค่าบํารุงหอพักของโรงเรียน
· ค่าใช้จ่ายรายเดือน
· ค่าเรียนภาษาอังกฤษเสริม

ผู้สมัครต้องเป็นคนสัญชาติไทยซึ่งกําลังศึกษาที่โรงเรียนในเขตจังหวัดภูเก็ต และเกิดระหว่างวันที่ 1
กันยายน พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2545

โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย (UWCT) พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาตามความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม ซึ่งภายหลังจากที่พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัครแล้ว ทางคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาจะตรวจสอบสถานะทางการเงินของครอบครัวผู้สมัคร เพื่อพิจารณาถึงความจําเป็นในการขอรับทุนการศึกษาของผู้สมัครในขั้นตอนต่อไป

ทางโรงเรียนฯ เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครสําหรับทุนการศึกษานี้ โดยตรง มาที่โรงเรียน UWCT จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาจะพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร ดังนี้ ความเข้าใจทางสังคม ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาและแรงจูงใจ ความรับผิดชอบและคุณธรรม และความมุ่งมั่นต่อพันธกิจและค่านิยมขององค์การ United World College (UWC)

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงเรียน UWCT จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาจะเริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียน UWCT ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปิดรับสมัคร 16 มกราคม พ.ศ. 2560 การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา Phuket community & UWCT ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ uwcthailand.net/scholarship

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย
โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย (UWCT) เดิมคือโรงเรียนนานาชาติภูเก็ตอะคาเดมี PIADS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในเครือองค์การ United World College (UWC) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย มีสังคมที่อบอุ่น ใส่ใจ และมุ่งมั่นกับการเรียนรู้ โรงเรียนมอบการศึกษาอย่างรอบด้านแก่นักเรียน ควบคู่ไปกับการ พัฒนาความฉลาดทางอารมรณ์และการฝึกสมาธิ

ข้อมูลนักเรียน: ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 375 คน จาก 59 สัญชาติ อายุตั้งแต่ 18 เดือน – 18 ปี
ก่อตั้ง : พ.ศ. 2552

ประสบการณ์ตรงจากนักเรียนทุนโรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย (UWCT)

 

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.