The Green Place ภูเก็ต ผ่านมติเห็นชอบจากคกก.พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 พ.ย. 2552   ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายองอาจ ชนะชาญมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2552 โดยมีนายอนุกูล แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต , นายอำนาจ ตันติธรรมโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วม

นายองอาจ  กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 5  กรกฎาคม – 25 กันยายน 2552 ได้มีผู้ประกอบการ รวมถึงโครงการอาคาร The Green Place จัดส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในโครงการด้านที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนมาให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน

โดยสืบเนื่องมาจาก โครงการอาคาร ชุดพักอาศัย The Green Place จำนวน 1,407 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ถ. เอกวานิช  ต.รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต ของบริษัท พนาสนธิ์ กรีนเพลส จำกัด ในคราวการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2552   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ  โดยให้มีการเพิ่มรายละเอียด  คือ ให้โครงการไปศึกษาสภาพธรณีวิทยาบริเวณอาคาร A เพื่อแสดงให้เห็นว่าชั้นดินบริเวณดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักอาคารได้โดยปลอดภัย และให้โครงการแสดงแนวคิดในการพิจารณาออกแบบเพื่อลดผลกระทบด้านแผ่นดินไหว

โครงการ The Green Place จึงได้จัดทำรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมต่อคณะทำงานฯ พิจารณา โดยโครงการฯ ได้เสนอมาตรการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน บริเวณหน้าผา  ด้านทิศตะวันออกของโครงการฯ และวิศวกรโครงการแสดงหนังสือรับรองงานออกแบบและควบคุมงาน พร้อมทั้ง บริษัท พนาสนธิ์ กรีนเพลส จำกัด  จัดทำหนังสือรับรองสถานะการเป็นพนักงานของวิศวกร  เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ พิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว  มีมติเห็นชอบรายงานฯ และไม่มีการแก้ไข    นายองอาจกล่าว ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนโครงการที่เข้าร่วมการพิจารณาของคณะทำงานฯ จำนวน 19 โครงการ

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.