มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 นางสาวลูอิส โรส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) และ นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน (MOU) พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาให้เข้าใจสวัสดิภาพสัตว์ มีความเมตตาต่อสุนัขและแมว

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนด้านสวัสดิภาพสัตว์ในโรงเรียนภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์ การเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบ การป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์อย่างเข้าอกเข้าใจ เมตตาต่อกัน โดยมูลนิธิฯ จะจัดหาสื่อการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการบูรณาการการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้เข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนเป็นเวลา 3 ปีจนถึงปี พ.ศ. 2570

นายอุมัธ สวาหลังให้ข้อมูลว่า หัวข้อการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและมีความเมตตาต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาอยู่แล้ว แต่การลงนามในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นไปที่สิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากมนุษย์ซึ่งคือสุนัขและแมวที่อยู่ในชุมชน เป็นการต่อยอดที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อผู้เรียนและสังคมโดยรวม พร้อมทั้งเชิญชวนให้จังหวัดอื่น ๆ นอกจากภูเก็ตนำแนวคิดด้านการเรียนเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ไปปรับใช้ในสถานศึกษา

นางสาวลูอิส โรส เป็นตัวแทนจากมูลนิธิซอยด๊อกกล่าวขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตมีความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการสุนัขและแมวในชุมชน และการปลูกฝังจิตสำนึกต่อสัตว์จรจัดเพื่อลดปัญหาการทารุณกรรมสัตว์และเสริมสร้างความเมตตาต่อสัตว์ที่เป็นสมาชิกหนึ่งของชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ซอยด๊อกดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงที่มูลนิธิฯ ได้ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ในการพัฒนาสวัสดิภาพของสุนัขและแมวในชุมชนมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.