สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี

สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม meeting 1 โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง โดย ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ร่วมลงนามบันทึกสัญญา(MOU) ความร่วมมือ “การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “ โดยมีนาย สุทัศน์ โก๊ยดุลย์ รองผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเป็นตัวแทนในการร่วมลงนามข้อตกลง ซึ่งการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเป็นการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนวิชาชีพ ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ในสถานประกอบการจริง เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการผลิตนักศึกษา ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ผู้เรียนจะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในสถานศึกษา และ สถานประกอบการควบคู่กัน
โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ,พัฒนาบุคลากรและมุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ,พัฒนาบุคลากรและมุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ
ซึ่งทางโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง ได้มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลลากร และการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในภาคส่วนของการโรงแรมและงานบริการ รวมถึงความพร้อมขององค์ประกอบทางด้านสถานที่ ความชำนาญของบุคคลากรรวมถึง การรองรับในส่วนของนักศึกษาฝึกงานที่มีความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงานในสายอาชีพนี้ในอนาคต ที่ทางโรงแรมมีพร้อม จึงทำให้เข้ามาร่วมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสายงานการโรงแรมให้มีศักยภาพและเพียงพอพร้อมรับการเจริญเติบโตในธุรกิจด้านนี้ในอนาคตต่อไป

Related Post

PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER

PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER) เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ให้กับทุกศาสตร์วิชาอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์ และดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำLab…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.