18 ก.ย. เริ่มโครงการคืนต้นตาลให้ ‘แหลมพรหมเทพ’

แหลมพรหมเทพ

นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าการโครงการคืนต้นตาลให้กับแหลมพรหมเทพภายหลังลงพื้นที่ ตรวจความพร้อม บริเวณปลายแหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ว่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูต้นตาลให้อยู่เคียงคู่กับแหลมพรหมเทพตลอดไป เพราะต้นตาลนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ ที่อยู่คู่กับแหลมพรหมเทพมาเป็นเวลาที่ยาวนาน แต่ปัจจุบันพบว่าจำนวนต้นตาลมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากอายุมากและมีศัตรูพืชกัดกินทำให้ยืนต้นตาย จังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการ คืนต้นตาลให้แหลมพรหมเทพ ขึ้นในวันที่ 18 ก.ย.2553 ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 ล้านต้น

ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ต้นตาลให้คงอยู่คู่แหลมพรหมเทพ ซึ่งต้นตาลเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับแหลมพรหมเทพมาช้านาน นอกจากนั้น ยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหลมพรหมเทพ ให้มีความสวยงามเหมือนในอดีตที่ผ่านมาด้วย ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์รักษาต้นตาล และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชนจากนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางมาท่องเที่ยวยังแหลมพรหมเทพ

เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันปลูกต้นตาล ที่บริเวณแหลมพรหมเทพในวันที่ 18 ก.ย.นี้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมต้นตาลขนาดประมาณ 1 เมตรเพื่อปลูกในพื้นที่บริเวณปลายแหลมพรหมเทพจำนวน 40 ต้น และเมล็ดตาลจำนวนกว่า 400 ต้น โดยจะปลูกตลอดแนวแหลมพรหมเทพ แล้วก็จะมีการตกแต่งปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ด้านนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า ทางเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณ ปี 2553 จำนวน 400,000 บาท ในการจัดทำโครงการคืนต้นตาลให้แหลมพรหมเทพ โดยในเบื้องต้นจะมีการปลูกต้นตาลที่มีขนาด 1 เมตรจำนวน 40 ต้น เพื่อทดแทนต้นตาลที่ยืนต้นตาย

นอกจากนั้น ก็จะมีการปลูกเมล็ดต้นอีกจำนวน 400 ต้น ซึ่งการปลูกโดยใช้เมล็ดนั้นต้องใช้เวลานาน บ้างครั้งเมื่อต้นตาลงอกมาก็จะตายก่อนที่ต้นจะโต อย่างไรก็ตามสำหรับการปลูกต้นตาลในครั้งนี้จะรวมไปถึงการบำรุงรักษา ดูแลต้นตาลบริเวณแหลมพรหมเทพ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ดัวย เชื่อว่าหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวนต้นตาล ที่บริเวณปลายแหลมพรหมเทพจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.