ภูเก็ต อบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด

ภูเก็ตอบรมเยาวชน"กลุ่มเสี่ยง"ป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2555 มีเยาวชนที่อยู่ในความดูแลและติดตามช่วยเหลือป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของหน่วยงาน ต่างๆ ซึ่งเป็นคณะทำงานตามโครงการฯ ดังกล่าว

ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต และอำเภอ ทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมฯ ทางจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานป้องกันจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555

นายวิโรจน์ สุวรรณวงศ์ ป้องกันจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ 154/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2555

รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด ในแผนงานที่ 3 ที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักศึกษา และเยาวชนทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ป้องกันมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรของยาเสพติด เป็นการดูแลผู้เสพรายใหม่ ขจัดปัจจัยเสี่ยง ที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติด เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม ให้กับเยาวชน ไม่ให้เป็นเครื่องมือของผู้ค้ายาเสพติดรายใหม่ และมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้ตามความเหมาะสม โดยร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม เป็นพลังร่วมกันต่อต้านยาเสพติด สามารถป้องกันและเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

ทางจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานป้องกันจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2555 ขึ้นโดยดึงเยาวชนที่อยู่ในความดูแลและติดตามช่วยเหลือป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นคณะทำงานตามโครงการนี้ เข้ารับการฝึกอบรม และในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต อำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต

Share:

Related Post

Leave a Reply