ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ภูเก็ต เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ภูเก็ต เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

DSC_1028

ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ พบผู้สมัครใจเข้าค่ายร้อยละ 28 เป็นชาวภูเก็ต ส่วนร้อยละ 72 นั้น มาจากที่อื่น

วันนี้ (27 ก.พ. 58) ที่กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ และครอบครัว ซึ่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีนายอรุณ สิงห์อินทร์
ป้องกันจังหวัดภูเก็ต และเยาวชนของโครงการฯ เข้าร่วม

DSC_1041

นายอรุณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นั้น ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต จึงจัดกรรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ชื่อโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดระบบสมัครใจ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ โดยจัดขึ้น เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558 แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ กาย จิต สังคม จํานวน 9 วัน และด้านการฝึกอาชีพ จํานวน 5 วัน

DSC_1051

โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้ง 3 อําเภอ /ตํารวจ สํานักงานสาธารณสุข / กํานัน /ผู้ใหญ่บ้าน /อาสาสมัครรักษาดินแดน และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ปฏิบัติการตั้งจุดสกัด – ตรวจค้นหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย พบผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นผู้เสพยาเสพติด จํานวน 77 คน ได้คัดกรองผู้เสพที่มีความสมัครใจเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 108/2557 จํานวน 68 คน และ ส่วนที่เหลืออีก 9 คน ได้ส่งบําบัดในระบบสมัครใจจิตสังคมบําบัดสําหรับผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ ในครั้งนี้ ร้อยละ 28 มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ส่วนร้อยละ 72 นั้น มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างจังหวัด

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.