จัดโครงการ EM Ball ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบ้านป่าคลอก

(22/2/2010) เช้าวันที่22 กุมภาพันธ์นี้เวลา 08.00 น.  พลโทด็อกเตอร์พิเชษฐ์  วิสัยจร  แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  พร้อมด้วยคณะร่วมเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลและโยน EM Ball ครั้งที่ 3 บริเวณแหล่งหญ้าทะเลบ้านป่าคลอก อำเภอถลางถลาง จังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและมูลนิธิมรรคาวาณิช  ในโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูน จังหวัดภูเก็ต  โดยนายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะต้อนรับที่บริเวณโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

ในเวลาต่อมา พลโทด็อกเตอร์พิเชษฐ์  วิสัยจร  แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  พร้อมด้วยคณะร่วมกันเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลและดูร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูน  พร้อมกับโยน EM Ball จำนวน 8,000 ลูก  และแม่ทัพภาคที่4ได้ฝากให้หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต  ที่ดูแลและรับผิดชอบได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือชาวบ้านฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอันมีค่า  เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นแหล่งทำมาหากินและสามารถดำรงวิถีชีวิตแบบเดิมต่อไปได้  สำหรับการจัดกิจกรรมโยน EM Ball 2 ครั้งที่ผ่านมา  ส่งผลให้หญ้าทะเลอุดมสมบูรณ์ขึ้น  อีกทั้งยังมีสัตว์น้ำหลายชนิดมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงนับได้ว่าระบบนิเวศในบริเวณนี้ดีขึ้นเป็นลำดับนอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมเยียนและสอบถามชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านป่าคลอกด้วย

นางจุรี ราชพล และ นายจุรุณ  ราชพล  สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านป่าคลอกที่ยืนหยัดปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณบ้านป่าคลอกเสมอมา แม้ว่าคนร้ายยิง นายจุรินทร์ ราชพล แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2544 สาเหตุเนื่องจากคัดค้านการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อทำบ่อเลี้ยงกุ้งของนายทุน ร่วมกันกล่าวว่าหญ้าทะเลปีนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก สังเกตเห็นได้จากเมื่อน้ำลง จะมีหญ้าทะเลสีเขียวเต็มไปหมด  และจากที่ได้เดินไปหากุ้ง หอย ปู ปลาอยู่ทุกวัน จึงเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน  เพราะปีก่อนๆ หญ้าจะขึ้นเป็นหย่อมๆ ไม่เต็มทะเลแบบนี้และตั้งแต่มีการโยน EM Ball เมื่อปลายปีก่อน  ตอนนี้มีหญ้าทะเลงอกขึ้นมาใหม่ ส่วนน้ำมีสภาพใส  หรือเมื่อน้ำดีขึ้นหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์  สัตว์น้ำมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย  และปัจุบันชาวบ้านสามารถหา กุ้ง หอย ปู ปลาได้มากกว่าเมื่อก่อน

ส่วน นายแพทย์ก้องเกียรติ  เกษเพ็ชร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกล่าวว่าโครงการโยน EM Ball เพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบ้านป่าคลอก จะมีขึ้นอีกครั้งในเดือนมีนาคมเพราะหลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างครบทั้ง 4 ครั้งแล้ว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนจะสรุปผลของมวลหญ้าทะเลที่เข้าสู่กระบวนการวิจัยตั้งแต่ครั้งแรกมาให้  เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อื่นต่อไปอย่างไรก็ตามโครงการฟื้นฟู แหล่งหญ้าทะเลบ้านป่าคลอกและการแก้ปัญหาน้ำเสียในชุมชนที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และมูลนิธิมรรคาวาณิชจัดขึ้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เพราะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ย่อมเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนที่จะช่วยกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติอันมีค่า  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง  เพื่อช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิมรรคาวาณิช สานต่อโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูนจังหวัดภูเก็ตโดยทดลองใช้จุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ(EM)  ตามคำแนะนำของ พลโทด็อกเตอร์พิเชษฐ์  วิสัยจร  แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาโครงการและร่วมกิจกรรมโยน EM Ball ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552

โดยใช้แหล่งหญ้าทะเลบริเวณบ้านป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  เป็นพื้นที่นำร่องโครงการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลให้อุดมสมบูรณ์  ทางโรงพยาบาลและมูลนิธิจัดกิจกรรมโยน EM Ball อย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง  ภายใต้การนำของ  นางสาวปารียา  จุลพงษ์  ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะ  และนางสาวนนทลี  มรรคาวาณิช  ประธานมูลนิธิมรรคาวาณิช  พร้อมกับเก็บข้อมูลเพื่อหามวลชีวภาพของหญ้าทะเลและการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลหลังจากโยน EM Ball  ที่ได้รับความร่วมมือจาก  นายภูเบศ  จอมพล  นักวิชาการประมง  จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน  ร่วมสำรวจและวิจัยปริมาณหญ้าทะเลที่มีอยู่เดิมพร้อมกับสุ่มเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลหลังได้รับปุ๋ยจาก EM Ball ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือนหรือสุ่มเก็บตัวอย่าง 4ครั้ง  เพื่อใช้ผลการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อมูลทางวิชาการในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลต่อไป

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.