2 กระทรวงจับมือจังหวัดภูเก็ต แถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine

2 กระทรวงจับมือจังหวัดภูเก็ต แถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine

เช้าวันนี้ (10 มีนาคม 2564) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) นายณรงค์ วุน่ซิ้ว ผู้วา่ราชการจังหวัดภูเก็ต นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้วา่การการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการผู้จัดการโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงความสำเร็จของโครงการนำร่อง Villa Quarantine ในพื้นที่โรงแรมศรีพันวา ซึ่งได้รับ นักท่องเที่ยวกลุ่มแรก จำนวน 58 คน และผลการดำเนิน งานเป็น ที่น่าพอใจ พร้อมต่อยอดไปยังผู้ประกอบการ ทีส่นใจ ณ โรงแรมศรีพนัวา จังหวัดภูเก็ต

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จังหวัดภูเก็ต และโรงแรมศรีพนัวา จัดทำโครงการนำร่อง Villa Quarantine ในพื้นที่โรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต โดยรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซียมายัง ประเทศไทย ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ จำนวน 58 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และได้รับหนังสือ รับ รองการกักกัน ครบตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ถือเป็น การสร้างความเชื่อมั่นถึงระบบการจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยให้แก่ นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติและคนในพืน้ที่ เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วครัง้สำคัญ

นายณรงค์ วุ่น ซิ้ ว ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด ภู เก็ต กล่ าวว่า จังหวัด ภู เก็ ต มี ค วามพร้อ มในการเปิ ด รับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวต่างชาติท่ียังคงชื่นชอบความสวยงามของทะเลและอยาก เดินทางมา ซึ่งมีมาตรการเพื่อรองรับและสร้ างความเชื่อมั่นให้กับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอย่างรัดกุม รอบคอบ ได้แก่ ช่องทางอากาศ ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภเูก็ต โดยใช้มาตรการ ALQ (Alternative State Quarantine) และ OQ (Organizational Quarantine/Villa Quarantine) สำหรั บ ผู้ เดิ น ทางที่ เข้ า มาในราชอาณาจั ก รเพื่ อ การ ท่องเที่ยวหรือพำนักระยะยาว เป็นสถานที่กกักันตัวเพือ่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 14 วัน ช่องทางเรือ จุดจอดเรือชั่วคราวอ่าวปอ โดยใช้มาตรการ AYQ (Alternative Yacht Quarantine) สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในราชอาณาจั กรเพื่อการท่องเที่ยวหรือพำนักระยะยาวโดยใช้สถานที่บนเรือสำราญ เรือยอร์ช เป็นสถานที่กักกัน ตัวเพื่อการเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคโควิด -19 เป็น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่า 14 วัน เช่น กัน นอกจากนี้ ยั งมีโรงแรมที่ ได้รับ การรับ รองขึ้นทะเบียนเป็ นโรงแรม ALQ 24 โรงแรม และโรงแรมที่ได้รับการตรวจ ประเมินมาตรฐานขึน้ทะเบียน OQ 1 โรงแรม ทั่วเกาะภูเก็ต รวม 2,752 ห้อง โดยมีโรงพยาบาลคู่สญัญาทัง้ภาครัฐและ เอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิร ะภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาล อบจ.ภู เก็ต สำหรั บ ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ระหว่างกักกันและกรณี ห ากเกิดอาการป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญ ญา นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังรองรับ AHQ (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับกักกันผู้ป่ วยทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล เอกชนที่กำหนด ซึ่งต้องมีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้ากับ โรงพยาบาล มีทง้ัหมด 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพสิรโิรจน์

ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมีผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าราชอาณาจักรและเข้ารับการ กักกันที่โรงแรม ALQ ยอดสะสมทั้งสิ้น 252 ราย โดยอยู่ระหว่างกักตัวตามมาตรการ 14 ราย และกักตัวบนเรือ AYQ ยอดสะสมทั้งสิ้น 118 ราย อยู่ระหว่างกักกันบนเรือ 19 ราย และกักกัน ที่ OQ 58 ราย ซึ่งครบระยะเวลากักตัวตาม มาตรการแล้วทัง้หมด อีกทั้ง จังหวัดภูเก็ต ยังมีแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 68,000 โดส (34,000 คน) แบ่งเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งฉีดให้กับบุคลากรแพทย์ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19 ที่มีโอกาสสั มผั ส ผู้ ป่ วย ร้านยา คลิ นิ กทั น ตกรรม อาสาสมัครสาธารณสุ ข ผู้ท่ีมีโรคประจำตัว สถานประกอบการที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม มัคคุเทศก์ การท่องเที่ยว สถานบันเทิง ร้านนวด สปา ร้านสะดวกซื้อ และ ภาคประชาชนทัว่ไป

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมโรค ให้ดำเนินการ ร่วมกับบริษัท ศรีพนัวา แมเนจเมนท์ จำกัด (ผูบ้ริหารโรงแรมศรีพันวา) เป็นสถานทีก่กักันซึง่ทางราชการกำหนดรูปแบบ เฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine: OQ) ประเภท ข. ในลักษณะ Villa Quarantine พร้อมกำหนดให้ ททท. เป็ น ผู้ ติ ด ตาม กำกั บ และรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ งานของ บริษั ท ศรีพั น วาฯ อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแบบเฉพาะอย่างเคร่งครั ด โดยกักกันไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ ใน 5 วันแรก ห้ามนักท่องเที่ยวออกนอกห้องพัก จนกว่าจะได้รับการตรวจ Swab ครั้งที่ 2 (Day 5) และไม่พบเชื้อ จึงจะสามารถออกมาทำกิจกรรมแบบผ่อนคลายโดยไม่สัมผัสตัวกันทั้งกลุ่มประเทศ เดียวกันและระหว่างประเทศ (ทัง้ Direct and Indirect Contact) มีการวางแผนการทำกิจกรรม พร้อมจัดทำคู่มอืการ ปฏิ บั ติ งาน (Standard Operating Procedure : SOP) ในด้ านต่ าง ๆ และ SOP กิ จกรรมที่ ส ามารถดำเนิ น การได้ ภายใต้มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 5 กิจกรรม คือ การใช้ห้องอาหาร (อาหารกลางวัน และอาหารเย็ น) เทนนิ ส ฟิตเนส ชายหาด และการเดินภายในบริเวณที่กำหนด โดยเน้นมาตรการ “สวมหน้ากาก อนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล” กำหนดพื้นที่สำหรับการพักและจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน ( bubble area) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ภายในพื้นที่กักกัน (พื้นที่สีแดง / in-bubble) และภายนอกพื้นที่กักกัน (พื้นที่สีเขียว/ out-bubble) ในส่วนของพนักงานของโรงแรมศรีพันวาที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรง และผู้ติดตามทางการแพทย์และควบคุมโรค (Observation Team for Disease Prevention : OTDP) เป็นผู้ถูกกักกันร่วม (อยู่ใน Bubble) จำนวนรวม 150 คน

โดยแบ่งเป็นนักท่องเทีย่วจำนวน 58 คน และพนักงานโรงแรมศรีพนัวาและทีมงานจำนวน 92 คน นอกจากนี้ ยังมีสว่น เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานภาครัฐทีท่ำหน้าที่กำกับดูแล และพนักงานของโรงแรมศรีพนัวา ในส่วนสนับสนุนการบริการ จะ ทำงานภายนอกพื้นที่กักกัน และจัดให้มีกลไลการติดตามประเมินผลการทำงานรายวัน โดยกำหนดประชุมผ่านระบบ ออนไลน์ (Zoom) ร่วมกันระหว่างทีมสังเกตการณ์ภายใน (COVID Manager & Team + OTDP) และทีมสังเกตการณ์ ภายนอก ซึง่ติดตามผ่านกล้อง CCTV (สสจ. สคร. ททท. ส่วนกลาง ททท. สำนักงานภูเก็ต) ทุกวันเวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ เมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ได้รับหนังสือรับรองการกักกันครบตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ได้วางแผนที่จะอยู่ในประเทศไทยอีกประมาณ 1 เดือน โดยยังคงพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และมีความสนใจเดินทาง ท่องเทีย่วไปยังจังหวัดพังงา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และเชียงใหม่ คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทย จำนวนไม่นอ้ยกว่า 50 ล้านบาท จากความสำเร็จของการดำเนินการ Villa Quarantine ในครัง้นี้ จะสามารถนำมาปรับ ใช้กับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ท้ังทางตรงและ ทางอ้อม ตลอดจนเป็นแนวทางในการฟืน้ฟูอตุสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทย

แพทย์ ห ญิ งวลั ย รั ต น์ ไชยฟู รั ก ษาการนายแพทย์ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กรมควบคุ ม โรค กล่ าวว่า Villa Quarantine ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ กรมควบคุมโรค อนุญาตให้ ททท. เป็นหน่วยจัดตัง้ Organizational Quarantine ประเภท ข. ในลักษณะ Villa Quarantine มีเป้าหมายให้ สามารถจัดกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ และป้องกันการ ระบาดในสถานกักกันที่มที้ังนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ฝา่ยไทย รวมถึงการป้องกันการติดเชื้อสู่ชมุชน มีการพักรวมเป็น กลุ่มและใช้พน้ืที่สว่นกลางร่วมกันภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดขอบเขต ของ Bubble Area และแบ่งการบริหารจัดการพืน้ทีอ่อกเป็น 2 โซน ได้แก่ พื้นทีส่แีดงหรือ In Bubble ทีม่นีกัท่องเทีย่ว และเจ้าหน้าทีร่วม 150 คน กักตัวร่วมกัน 14 วัน มีการตรวจ Swab COVID – 19 จำนวน 3 ครัง้ และพืน้ที่สเีขียว Out Bubble ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพื้ นที่ In Bubble รวมถึงจะต้องมีการแต่งตั้ง COVID Manager ทำหน้าที่หลักใน การบริหารจัดการ Bubble Area มีการติดตาม กำกับ การดำเนินงานให้เป็นไปตาม SOP ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าทีภ่าครัฐทีเ่กีย่วข้อง

นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการผูจ้ดัการ ศรีพนัวา ภูเก็ต กล่าวว่า การบริหารจัดการ Villa Quarantine โรงแรมศรีพันวา หลังจากยื่นเสนอเป็นโครงการนำร่อง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากความร่วมมือร่วมใจของทุก คนในโรงแรม การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และการสร้างความเข้าใจที่ดใีห้กับชุมชนโดยรอบ ซึง่ครบกำหนดกักตัว เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา โดยคนใน bubble ทั้งหมด ประกอบไปด้วย ลูกค้า 58 คน พนักงานโรงแรมศรีพันวา 90 คน และทีมงานจากภาครัฐ 2 คน ผ่านการตรวจ Swab test ทั้งหมดคนละ 3 ครั้ง ซึ่งผลออกมาเป็นลบทุกคน หากรัฐ บาล ผ่อนคลายมาตรการและเปิ ดรับ นั กท่องเที่ยวแบบนี้ ได้เพิ่มขึ้นภายใต้มาตรการที่กำหนด เชื่อว่าจะมีส่ วนช่วยทำให้ เศรษฐกิจและการท่องเทีย่วมีแนวโน้มทีด่ขีน้ึเป็นอย่างมาก

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการเตรียมแนวทางในการ เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จะเริ่ มจากการจัดทำ Area Quarantine ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มนำร่องใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน) เชียงใหม่ และชลบุรี (พัทยา) เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในระยะยาว 1-3 เดือน และยังได้ผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่ พนักงานโรงแรมและบริการท่องเที่ยวใน 4 จังหวัดท่องเที่ยว หลัก ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี (พัทยา) สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ จำนวน 50 ,000 โดส โดยจะฉีดให้พนักงานโรงแรมที่เข้า ร่วมเป็น Area Quarantine ก่อน และมีแผนในการจัดหาวัคซีน ล็อตสองที่จะเข้ามายังประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนจำนวน 5 ล้านโดส สำหรับประชากร 2.5 ล้าน คนใน 5 จั งหวัดท่องเที่ย วหลัก จั งหวัดกระบี่ และ 4 จังหวัดข้างต้น เพื่ อเตรี ยมมาตรการท่องเที่ยวแบบ Vaccine Passport ในประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ ำที่ ได้ รับ วัค ซี น แล้ ว ซึ่ งคาดว่า จะสามารถช่ ว ยสร้างความเชื่ อ มั่ น และทำให้ อุตสาหกรรมท่องเทีย่วได้ฟน้ืตัวอย่างมัน่คง

2 กระทรวงจับมือจังหวัดภูเก็ต แถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine เรียกความเชื่อมั่นให้คนพื้นที่ และนักท่องเทีย่วได้อย่างแน่นอน
2 กระทรวงจับมือจังหวัดภูเก็ต แถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine เรียกความเชื่อมั่นให้คนพื้นที่ และนักท่องเทีย่วได้อย่างแน่นอน
2 กระทรวงจับมือจังหวัดภูเก็ต แถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine เรียกความเชื่อมั่นให้คนพื้นที่ และนักท่องเทีย่วได้อย่างแน่นอน
2 กระทรวงจับมือจังหวัดภูเก็ต แถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine เรียกความเชื่อมั่นให้คนพื้นที่ และนักท่องเทีย่วได้อย่างแน่นอน
2 กระทรวงจับมือจังหวัดภูเก็ต แถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine เรียกความเชื่อมั่นให้คนพื้นที่ และนักท่องเทีย่วได้อย่างแน่นอน
2 กระทรวงจับมือจังหวัดภูเก็ต แถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine เรียกความเชื่อมั่นให้คนพื้นที่ และนักท่องเทีย่วได้อย่างแน่นอน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.