ภูเก็ตสัมมนาผลกระทบด้าน ‘มลพิษของสถานประกอบการ’

มลพิษ

วันนี้ (21 ก.ย. 53) ที่ห้องประชุมโรงงานบริษัท ไทยโอเชี่ยนเวนเจอร์ จำกัด อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ ครั้งที่  2/2553 ใน โอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุปด้านการผลิต การบริหารจัดการมาตรฐานต่างๆ และด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรม ของโรงงานบริษัท ไทยโอเชี่ยนเวนเจอร์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตปลาทูน่าแปรรูปแช่แข็งด้วย โดยมีเครือข่ายเฝ้า ระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนและสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม

ภูเก็ตนายธีระยุทธ กล่าวว่า การดูแลรักษาและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่อง ที่สำคัญ โดยเฉพาะภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ เพราะปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ อ่อนไหวต่อการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ดังนั้นในการดำเนินการจะต้องมีการร่วมมือกันทุกฝ่าย ซึ่งนอกจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน และสถานประกอบการเองแล้ว ควรที่จะดึงครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษามาร่วมเป็นเครือข่ายด้วย โดยการมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง รวมทั้งการนำไปใช้สอนในห้องเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนหรือนัก ศึกษาได้มีความรู้ที่ถูกต้องและให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่ง แวดล้อมอย่างถูกต้องต่อไป

อย่างไรก็ตามโครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณประจำปี 2554 จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 200,000 บาท เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานราชการ  และผู้ประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน กระตุ้นการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถาน ประกอบการ ตลอดจนเพื่อปลุกจิตสำนึกในการช่วยกันกำกับดูแลและเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบ ด้านมลพิษของสถานประกอบการ

โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย การจัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังการเกิดมลพิษของสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายจำนวน  80  ราย การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน กลุ่มเป้าหมายจำนวน  40  ราย  และการจัดประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการโรงงาน กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเครือข่ายที่ได้จากการจัดสัมมนาฯ การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ และกลุ่มเครือข่ายเดิม

Share:

Related Post

จังซีลอน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เกาะภูเก็ต มาตรฐานสูงสุด SHA Plus+

จังซีลอน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เกาะภูเก็ต มาตรฐานสูงสุด SHA Plus+

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมผู้ประกอบการชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต นำร่องเข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus+

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.