‘อบต.กมลา’ ฟังความเห็นปชช.โครงการการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา (อบต.กมลา) อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตนาย สันติ อรรถทรัพย์ รองนายก อบต. กมลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) โครงการการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ว่า จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย รศ.ดร. สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอประกอบการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายสันติ อรรถทรัพย์ รองนายก อบต. กมลา กล่าวว่า ด้วย อบต.กมลา กำลังดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารที่มี ขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 3,550 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาชนและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เพราะจากแนวโน้มการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะส่งผลให้ปริมาณของเสีย ได้แก่ น้ำเสียและขยะมูลฝอยต่างๆ เพิ่มตามไปด้วย อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทรัพยากรชายฝั่งทะเล แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยปัจจุบันในพื้นที่ ต.กมลาซึ่งมีขนาด 18.9 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 3,200 ลบ.ม./วัน ทาง อบต.ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขึ้น เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำ และให้การจัดการน้ำเสียของ อบต.กมลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการจัดทำรายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น เพื่อศึกษารายละเอียดลักษณะกิจกรรมโครงการและลักษณะกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากโครงการ, ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ โครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ, ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการดำเนินโครงการที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด และทิศทางของทรัพยากรทางกายภาพทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต, เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพื่อกำหนดมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะได้มีการนำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไปประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป นายสันติ กล่าว

ขณะที่ รศ.ดร. สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ความเหมาะสมและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย กำหนดจุดในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมทั้งพื้นที่จำนวน 7 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 พื้นที่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 600 ลบ.ม./วัน จุดที่ 2 พื้นที่ ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกมลา สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 600 ลบ.ม./วัน จุดที่ 3 พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สามารถบำบัดน้ำเสียได้ ด 1,000 ลบ.ม./วัน จุดที่ 4 พื้นที่ ถนนสาธารณประโยชน์หน้าสำนักสงฆ์เจริญธรรม สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 50 ลบ.ม./วัน จุดที่ 5 พื้นที่ถนนข้างหอเตือนภัยสึนามิ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ ด 1,000 ลบ.ม./วัน จุดที่ 6 พื้นที่ ริมถนนด้านฝั่งตรงข้ามโรงแรมกมลาบุรี สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 150 ลบ.ม./วัน และจุดที่ 7 พื้นที่ริมคลองเก็ตหนีตรงข้างซอยกมลา 12 สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 150 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างใต้ดินทั้งหมด โดยจากการประมาณการค่าใช้จ่ายคาดว่าจะต้องใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 1.5 ล้านบาท

รศ.ดร.สิทธิชัย กล่าวด้วยว่า เหตุที่เลือกทำระบบบำบัดแบบกลุ่มอาคารเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ และเพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการ รวมทั้งป้องกันกระแสการต่อต้านจากประชาชน ซึ่งหลังจากรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้แล้วเสร็จก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด สรุปเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ทาง อบต.กมลา นำไปเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะใช้เลาอีกประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ทันเสนอของบประมาณในปีงบประมาณ 2554

ทั้งนี้จากการรับฟังความเห็นประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่น การบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาในระหว่างการก่อสร้าง

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

One Comment

  • · Edit

    ถ้าระบบก่อสร้างดีๆ เรื่องกลิ่นผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับ แล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆของการก่อสร้างเข้าช่วยด้วย

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.