กสม.หนุนธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน

กสม.หนุนธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน

การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าและสร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่ในขณะเดียวกันภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาพลักษณ์ในทางที่ไม่ดีนักในแง่ของการดำเนินธุรกิจที่ละเมิด“สิทธิมนุษยชน” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญประการหนึ่ง คือสร้างเสริมทุกภาพส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนจึงได้ดำเนินการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles onBusiness and Human Rights : UNGPs) ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2554 มาโดยตลอด หนึ่งในโครงการสำคัญ ที่ กสม. ได้จัดทำขึ้นคือ โครงการนำร่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ” ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีธุรกิจโรงแรมนำร่อง 5 โรงแรมที่พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง, ณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ และ ประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์
ณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ รับรางวัล APEA 2018 จาก ชุติมา บุณยประภัสร รมช.กระทรวงพาณิชย์
ประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์ และ ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นำทีมคณะทำงานร่วมแสดงความยินดีกับ ณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์

ประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตนับว่าเป็นเขตเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สามารถสร้างรายได้ของประเทศ และมีแรงงานที่อยู่ในธุรกิจดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่ใช่แค่เรื่องการปฏิบัติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ แต่ยังรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมด้วย

ในการดำเนินโครงการได้คัดเลือกและเชิญผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมาเป็นโรงแรมต้นแบบ โดย กสม. ได้เข้าไปชี้แนะการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ ซึ่งมีโรงแรมนำร่องเข้าร่วมโครงการ 5 โรงแรม จนประสบความสำเร็จในการเป็นธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และได้จัดการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ” ผ่านการนำเสนอประสบการณ์ของโรงแรมต้นแบบให้กับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวกว่า 200 คนในจังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น

ณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ ประธานกรรมการบริหารในเครือพาราไดซ์ กรุ๊ป ซึ่งนำ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ ร่วมเป็นโรงแรมนำร่องในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน กับ กสม. กล่าวว่า หลังจากได้รับการชี้แนะจาก กสม. ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงลูกค้าคู่ค้า ชุมชนและสังคมที่ธุรกิจของเราตั้งอยู่

“ท่านเจ้าของธุรกิจอาจจะกังวลว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มต้นทุน แต่ความจริงแล้วต้นทุนการผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย เช่น การดูแลเอาใจใส่พนักงาน ให้ค่าจ้างที่เป็นธรรมเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ และการเข้าไปดูแลความเป็นอยู่พนักงาน ทำให้เราได้ใจได้ความร่วมมือจากพนักงานมากขึ้น กับคู่ค้าเราก็เลือกคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นกัน ตัวอย่าง คู่ค้าที่โรงแรมของเรารับซื้อไข่ไก่มาปรุงอาหาร ได้มีการเข้าไปตรวจสอบระบบการเลี้ยงว่าทรมานสัตว์หรือไม่ มีแรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ ของเสีย น้ำเสียเขามีการกำจัดบำบัดอย่างไร ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ถ้าผ่านเกณฑ์เหล่านี้เราจึงทำการค้าขายด้วย ในส่วนของชุมชนเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชน เหล่านี้เป็นต้น และจากการที่โรงแรมอันดาราฯ ได้เข้าร่วมโครงการและดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและครอบคลุมตามหลักสิทธิมนุษยชนส่งผลให้มีแขกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาใช้บริการมากขึ้น มีโรงแรมจากยุโรปมาเป็นคู่ค้ากับเรา ดิฉันเชื่อว่าหากทุกสถานประกอบการไม่เฉพาะแต่ด้านการท่องเที่ยวให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน จะมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างรายได้ และความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศได้อย่างแน่นอน”

ด้วยความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จในการเป็นธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนจึงทำให้ ณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ ประธานกรรมการบริหารในเครือพาราไดซ์ กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018 (APEA 2018) ในประเภท The Hotel Hospitality, Food Service & Tourism Industry ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับนักธุรกิจหรือองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และการบริหารงานซึ่งผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมทั้งมีผลงานโดดเด่นในภาคธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม นับว่าเป็นธุรกิจโรงแรมแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ประกายรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า นับว่าเป็นความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมของโครงการนำร่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ”โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ธุรกิจนำร่องได้รับรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค จะทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากท่านเจ้าของธุรกิจใดที่สนใจดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน กสม. ก็ยินดีที่จะชี้แนะแนวทางและหลักการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณภาพและข่าวจาก www.naewna.com

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.