รักษ์กะตะกะรน – KataKaron Sustainable

รักษ์กะตะกะรน – KataKaron Sustainable

เนื่องด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบันส่งผลให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน สมาคมธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติของหาดกะตะกะรน เช่นหาดทราย น้ำทะเล และสัตว์ทะเล หาดกะตะกะรนถือเป็นหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตที่รู้จักกันแพร่หลายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เป็นจุดขายของธุรกิจการท่องเที่ยวที่สมควรต้องรักษาไว้

รักษ์กะตะกะรน - KataKaron Sustainable

รักษ์กะตะกะรน - KataKaron Sustainable

รักษ์กะตะกะรน - KataKaron Sustainable

รักษ์กะตะกะรน - KataKaron Sustainable

รักษ์กะตะกะรน - KataKaron Sustainable

รักษ์กะตะกะรน - KataKaron Sustainable

ดังนั้นทางสมาคมได้เข้าหารือกับเทศบาลตำบลกะรนและชุมชนหาดกะตะกะรน เพื่อวางกรอบและแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการที่สมาคมตั้งขึ้น คือ โครงการความร่วมมือรักษ์กะตะกะรน ( KataKaron Sustainable ) ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางปฎิบัติดังต่อไปนี้

1. ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลกะรน โดยรณรงค์ให้โรงแรม ร้านค้าและชุมชน
– ลดขยะอินทรีย์ลง โดยนำขยะอินทรีย์ และคราบไขมันไปทำปุ๋ย
– ลดขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่นโฟม และพลาสติก งดการใช้ภาชนะโฟม 100% และพลาสติกแบบใช้คร้งเดียวทิ้ง 50% ในปี 2019 และ 80% ในปี 2020
– การจัดการขยะพิษอย่างถูกต้อง เช่นแบตเตอรี่ หลอดไฟ

2.ห้ามสูบบุหรี่ที่หาดกะตะกะรน
– โดยกำหนดพื้นที่สามารถสูบบุหรี่ได้และม่สามารถสูบบุหรี่ได้ เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะก้นบุหรีในทราย

3. โครงการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับที่พัก

4. โครงการคลองสวยน้ำใส
– รณรงค์ให้ร้านอาหารทุกร้านติดตั้งบ่อดักไขมัน
– บำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ลำลางสาธารณะ และลดการปล่อยน้ำเสียออกจากภายนอกโรงแรม เช่นการ Recycle และรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำ

ทางสมาคมจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และชุมในเขตเทศบาลตำบลกะรนให้มีความยั่งยืน
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นี้ เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม Arura โรงแรมเดอะซิส กะตะ ทางสามาคมได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจโรงแรม เทศบาลตำบลกะรน และ กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลกะรนกลุ่มบริษัทท่องเที่ยว เพื่อผลักดันให้โครงการข้างต้นประสบความสำเร็จ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.