เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปาร่วมด้วย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ภายใต้แพลตฟอร์ม Serve 360

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปาร่วมด้วย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ภายใต้แพลตฟอร์ม Serve 360

ภูเก็ต ประเทศไทย 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 1 ปี ภายใต้แพลตฟอร์ม Serve 360: Doing Good in Every Direction ในด้านแผนงานและเป้าหมายกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสัมคมที่ยั่งยืนของบริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไปร่วมกับหัวหน้างานและพนักงานร่วมกับปลูกต้นรัก ณ บริเวณหน้าหาดไม้ขาว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี กับแพลตฟอร์ม Serve 360

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการใต้แผนงานดังกล่าว ทางโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมพิเศษโครงการปลูกต้นรัก พิทักษ์หาดไม้ขาว ณ บริเวณพื้นที่หน้าหาดไม้ขาวของโรงแรม ในช่วงบ่ายวันนี้

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลในปี ค.ศ. 1927 บริษัทได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างยิ่งในด้านแผนงานและการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่สังคมและสร้างผลลัพธ์อันยั่งยืนต่อสังคมในทุก ๆ ประเทศที่บริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แผนงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมบรรลุผลสำเร็จและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น ทางองค์กร จึงได้กำหนดแพลตฟอร์ม Serve 360: : Doing Good in Every Direction หรือการทำกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมรอบด้าน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (N) Nurture Our World กิจกรรมการช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ พนักงานในองค์กรร่วมงานจิตอาสาต่าง ๆ (S) Sustain Responsible Operations โครงการกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (E) Empower Through Opportunity โครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเปิดโอกาสและการสร้างงานให้กับชุมชนและสังคมต่าง ๆ (W) Welcome All and Advance Human Rights โครงการฝึกอบรมให้พนักงานในองค์กร ด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงการเข้าใจในความแตกต่างทางสัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรมของบุคลากร

กิจกรรมการช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ พนักงานในองค์กรร่วมงานจิตอาสาต่าง ๆ: เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้กับโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว อาทิเช่น งานปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล ประจำปี งานวิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา 1 ปีกับการดำเนินนโยบายภายใต้แพลตฟอร์ม Serve 360 บริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลก ได้ทำกิจกรรมในแต่ละด้านบรรลุผลเป็นที่น่าพึงพอใจและเป็นไปในทิศทางเป้าหมายที่วางไว้ของปี ค.ศ. 2025 ได้อย่างดีเยี่ยม โดยผลรายงานมีดังนี้ พนักงานทั่วโลกได้ร่วมกับทำงานจิตอาสารวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านชั่วโมง: โครงการการงดและลดใช้หลอดพลาสติกในโรงแรมทั่วโลก ส่งผลให้มีการลดใช้หลอดพลาสติกในเครือโรงแรมแมริอออท คำนวณได้ถึง 1 พันล้านหลอด: การทุ่มงบประมาณกว่า 3.5 ล้านดอลล่าร์ ในด้านการพัฒนาบุคคลากร การสร้าง

ระบบการเรียนรู้และการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง: พนักงานในองค์กรทั่วโลกกว่า 450,000 คนได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมโครงการการเปิดโอกาสและการสร้างงานให้กับชุมชนและสังคมต่าง ๆ ทางแมริออท ออกแบบหลักสูตรให้กับศูนย์การเรียนรู้และเตรียมอาชีวะด้านการโรงแรมและบริการและด้านการเกษตร ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังได้ร่วมแบ่งบันข้อมูลแจ้งผลการดำเนินโครงการต่าง ๆเพื่อผลลัพธ์ทางสังคม ที่สอดคล้องกับแพลตฟอร์ม Serve 360 โดยในส่วนของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ เป็นจำนวน 2,749 ชั่วโมง จัดกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมกว่า 54 กิจกรรม และจัดกิจกรรมระดมทุนบริจาคเงินสู่โครงการต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท

โครงการกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการร่วมกับหน่วยงาน Generation Water ในการผลิตน้ำบริสุทธิ์จากอากาศ โครงการที่ร่วมกับหน่วยงาน LightBlue Environmental Consulting ในด้านการป้องกันและลดขยะจากเศษอาหาร โครงการเลือกใช้วัตถุดิบและอาหารทะเลจากชุมชนในท้องถิ่น

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี อาทิเช่น กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง ปลูกประการัง กิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดและท้องทะเล กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ กิจกรรมของทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว โครงการเลือกใช้วัตถุดิบและอาหารทะเลจากชุมชนในท้องถิ่น โครงการ ‘งดใช้หลอด’ ทั้งในส่วนของโรงแรมและพนักงาน โครงการร่วมกับหน่วยงาน Generation Water ในการผลิตน้ำบริสุทธิ์จากอากาศ โครงการที่ร่วมกับหน่วยงาน LightBlue Environmental Consulting ในด้านการป้องกันและลดขยะจากเศษอาหาร ออกแบบหลักสูตรให้กับศูนย์การเรียนรู้และเตรียมอาชีวะด้านการโรงแรมและบริการและด้านการเกษตร ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นต้น #Serve360

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.