สัมมนา ‘7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ ที่ภูเก็ต

7 green

วันนี้ (24 ส.ค.) ที่โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดสัมมนา “7 Green ท่องเที่ยวสดใส…ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อขยายผลโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ตามแนวคิด 7 Green ให้กว้างขวางขึ้นไป ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม และนายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

พร้อมกันนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตามแนวคิด 7 Green ระหว่าง ททท. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกับตัวแทนจากองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมสปา สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ และสมาคมภัตตาคารร้านอาหาร เป็นต้น ในการนำแนวคิด “7 Green ท่องเที่ยวสดใส…ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ และชุมชนได้รับทราบและปฏิบัติต่อไป

สำหรับแนวคิด “7 Green ท่องเที่ยวสดใส…ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ได้แก่ Green Heart หัวใจสีเขียว, Green Logistics รูปแบบการเดินทางสีเขียว, Green Attraction แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว Green Community ชุมชนสีเขียว Green Activity กิจกรรมสีเขียว Green Service บริการสีเขียว และ Green Plus ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งททท.ได้มีการเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงาน พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวน 20 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดจากการเปลี่ยน แปลงของสภาพอากาศ เช่น ทำให้ฤดูกาลท่องเที่ยวสั้นลงจากความแปรปรวนของสภาพอากาศที่หน้าหนาวสั้นลง และหน้าร้อนก็ร้อนมากๆ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนในระยะเวลาที่น้อยลง กอปรกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดการเปลี่ยน แปลงของสภาพอากาศหรือภาวะโลกร้อน เช่น การเดินทางทางอากาศมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 41% การเดินทางทางบกโดยรถยนต์ 12% โรงแรมที่พัก 21% และบริการอื่นๆ อีก 3-4%

ที่สำคัญในขณะนี้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่เจริญแล้วจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสแกนดิเนเวีย เยอรมนี ออสเตรเลีย เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับการลดโลกร้อน โดยจะไม่เลือกเดินทางไปยังประเทศที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและช่วยกันลดภาวะโลก ร้อน แต่จะเลือกเดินทางไปยังประเทศที่สนใจสิ่งแวดล้อม และช่วยกันลดภาวะโลกร้อนแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศนั้นก็สูง กว่าก็ตาม

ดังนั้น ประเทศไทยเราจะนิ่งนอนใจกับปัญหานี้ไม่ได้ ททท.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้ปลุกระดมคนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้หันมาสนใจดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมกันลดภาวะโลกร้อน เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนที่จะมาถึงได้ และที่สำคัญเพื่อประกาศให้โลกและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รับทราบว่า ประเทศไทยและผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาโลกร้อน และให้ความสนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยการดำเนินการโครงการ 7Green ท่องเที่ยวสดใส…ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยได้เปิดตัวมาตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2552 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก และได้มีการลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 20 หน่วยงานในการช่วยกันลดโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้มีการขยายโครงการให้เป็นที่รับทราบของผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน ภาคต่างๆทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพฯ โดยได้มีการดำเนินการให้เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และจ.น่าน เป็นเมืองต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน

“โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวดีมาก ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จะร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน”

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.