เทศบาลตําบลราไวย์ร่วมกับกรมประมงปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล 1 ล้านตัว

เทศบาลตําบลราไวย์ร่วมกับกรมประมงปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล 1 ล้านตัว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ก.ค. 61 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมทำความสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการร้านอาหารนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เทศบาลตำบลราไวย์ได้การสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี จากกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้ที่ผ่านมาทำใหทรัพยากรสัตว์น้ำได้รับการฟื้นฟู และเพิ่มผลิตสัตว์นำ้ธรรมชาติให้เกิดในเขตชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลราไวย์ ทำให้ชาวประมงชายฝั่งบริเวณนั้น สามารถประกอบอาชีพประมงและเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

สำหรับการปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ .เพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็นการเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร .เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำและเป็นการสร้างจิตสำนึกหรือให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ. เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนตลอดไป . เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนชุมชนชาวประมงและประชาชนทุกหมู่เหล่า . เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และภาคประชาชนประชาสังคมโดยสัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ประกอบด้วยพันธุ์กุ้งทะเลจำนวน 1,000,000 ตัวโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ 5 ภูเก็ต

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เพื่อเป็นการตอกย้ำในด้านแผนงานและเป้าหมายกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.