ม.อ.ภูเก็ต แถลงผลวิจัยสถานการณ์ปริมาณขยะ

ม.อ.ภูเก็ต แถลงผลวิจัยสถานการณ์ปริมาณขยะ

จังหวัดภูเก็ตเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก โดยมีนโยบายการขับเคลื่อนแผนแม่บทการท่องเที่ยวยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคม ว่าด้วยการลดและงดการใช้โฟม ถุงพลาสติก และอุปกรณ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้การการกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจค้าปลีก และภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การออกระเบียบ มาตรการ หรือข้อกำหนดให้ร้านค้า และประชาชน รณรงค์อย่างจริงจังในการงดใช้โฟมบรรจุอาหาร งดใช้บริการหลอดพลาสติก พร้อมเปลี่ยนเป็นวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุทดแทนที่ไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และได้เชิญผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนการใช้โฟม และพลาสติกมาแนะนำสินค้า โดยมีผลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และรณรงค์ให้ร้านค้า และประชาชนใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษ โดยให้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา

ม.อ.ภูเก็ต แถลงผลวิจัยสถานการณ์ปริมาณขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนโยบาย จ.ภูเก็ต

ม.อ.ภูเก็ต แถลงผลวิจัยสถานการณ์ปริมาณขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนโยบาย จ.ภูเก็ต

ม.อ.ภูเก็ต แถลงผลวิจัยสถานการณ์ปริมาณขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนโยบาย จ.ภูเก็ต

ม.อ.ภูเก็ต แถลงผลวิจัยสถานการณ์ปริมาณขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนโยบาย จ.ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันการศึกษาที่นอกจากเน้นด้านการจัดการการเรียนการสอน ยังเป็นหน่วยหลักด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของสังคม และประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการแข่งขันในปัจจุบัน ได้ทาให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคมหลายๆ ด้านมีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมไปถึงพฤติกรรมการทานอาหารด้วย ที่แต่เดิมสาหรับคนที่ไม่ได้ปรุงอาหารทานเองที่บ้านจะมีการทานที่ร้านอาหาร แต่ปัจจุบันได้เกิดธุรกิจให้บริการอาหารแนวใหม่ในโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า B2B2C หรือ Business to Business to Customer ซึ่งให้ผู้ประกอบการเข้ามาอยู่บน platform ของผู้คิดค้นการบริการ โดยในส่วนของธุรกิจอาหารได้เกิดการให้บริการการส่งอาหารถึงที่ (Food delivery service) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ หรือพื้นที่จังหวัดที่ประชาชนดารงชีวิตอยู่อย่างแข่งขันและรีบเร่ง อย่างไรก็ตามได้เกิดปัญหาตามมาอันเนื่องมาจากธุรกิจดังกล่าวก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะ ซึ่งแต่เดิมถือเป็นปัญหาใหญ่และแก้ยากอยู่แล้วให้ซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก สาหรับจังหวัดภูเก็ตในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาธุรกิจ Food delivery service มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในช่วงระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ประกอบการที่ให้บริการ Food delivery service ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 3 ราย มีผู้ทำหน้าที่ในการรับส่งให้บริการดังกล่าวมากกว่า 2,850 คน มีร้านที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 ร้าน และเมื่อวิเคราะห์ปัญหาขยะและบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการให้บริการ Food delivery service ได้ผลที่น่าสนใจ ดังนี้
1. กรณีการสั่งอาหารกล่อง
1.1 จำนวนชิ้นของกล่องบรรจุอาหารที่เกิดจากบริการ Food delivery service
– กล่องกระดาษ 26.17%
– กล่องพลาสติก 25.68%
– กล่องโฟม 48.15%
1.2 จำนวนขยะช้อนพลาสติกที่เกิดจากบริการ Food delivery service
– รับช้อน 37.14%
– ไม่รับช้อน 68.86%
2. กรณีการสั่งเครื่องดื่ม
2.1 แก้วพลาสติก 100%
2.2 แก้วกระดาษหรือแก้วย่อยสลายได้ 0%
จากข้อมูลดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะโดยไม่กระทบพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ให้ทางจังหวัดขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ให้บริการ Food delivery service ให้ใช้บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการลดการใช้อุปกรณ์บางอย่างที่ไม่จาเป็นเช่น กรณีช้อนพลาสติกโดยใช้ช้อนที่บ้านหรือมีช้อนส่วนตัวติดตัวแทน หรือกรณีหลอดดูดพลาสติกให้ใช้หลอดกระดาษแทนหรือดื่มจากแก้วโดยตรง
3. รณรงค์ให้ไม่ใช้บริการร้านค้าที่ยังใช้บรรจุและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. จังหวัดประกาศนโยบายและปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน เช่น ภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดโฟม และใครก็ตามที่มีการฝ่าฝืนให้มีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหา โดยวางยุทธศาตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) มีการบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อาทิ ม.อ.ภูเก็ตปลอดโฟม100% โครงการธนาคารขยะ การเปิดปิดแอร์เป็นเวลาที่กำหนด และงดใช้บรรจุภัณฑ์โฟม ถุงพลาสติก แก้วน้ำ ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก ซี่งสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดภูเก็ต และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ ในปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะเข้าร่วมกลุ่ม มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) คือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก (UI Green Metric World University Ranking ) จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 360 มหาวิทยาลัย จาก 61 ประเทศทั่วโลก โดยเกณฑ์ที่ใช้วัดเป็นมาตรฐานในการให้คะแนนเพื่อจัดอันดับนั้น ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อคือ
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.