หารือข้อเสนอ การลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวใน จ.ภูเก็ต

หารือข้อเสนอ การลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวใน จ.ภูเก็ต

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนงานวันสิ่งแวดล้อมโลก และหารือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อมาตรการการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวในจังหวัดภูเก็ต โดย นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ เป็นประธาน ซึ่งมี นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 10 และประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Collaborative Action for Single-use Plastic Prevention in Southeast Asia : CAP-SEAI) CAP-SEA ประเทศไทย มีกรอบการทำงาน 4 กลุ่ม โดยหนึ่งในกลุ่มงานสำคัญคือโครงการนำร่องการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อทดลองแนวทางการลดและหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในระดับท้องถิ่น ซึ่งจากประสบการณ์ของสหภาพยุโรปพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการลดการใช้พลาสติกโดยการวางนโยบายระดับท้องถิ่น เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่ การห้ามใช้ผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว หรือหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและการให้ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มการยอมรับของผู้บริโภคและประสิทธิผลของนโยบายดังกล่าว การร่วมกันดำเนินโครงการนำร่อง จึงเป็นการนำจุดเด่นด้านนวัตกรรมมารวมกับพลังในการขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้เลือกให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง ด้วยศักยภาพของผู้บริหาร หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ มีความสนใจในประเด็นปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งการดำเนินงานในพื้นที่ภูเก็ตนั้น อาจมีความร่วมมือกับโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการ GIZ EU Marine Littering และโครงการ UNEP SEA Circular เป็นต้น ดังนั้น จึงได้มีการประชุมสรุปบทเรียนงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอแนะต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแผนในระยะต่อไป

Related Post

โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในโรงแรม

โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในโรงแรม

ทางโรงแรมเผยแนวคิดสำหรับการสร้างอนาคตที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงโครงการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และการกำจัดเศษอาหารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.