กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน จังหวัดภูเก็ต ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการโรงแรม เครือข่ายภาคประชาชนและผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วม

นายณฐวรรณ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการรักษ์อันดามัน จังหวัดภูเก็ต ในวันนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใช้ฟังทะเลที่มีความสวยงามคล้ายกัน อาทิ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง ระนองและจังหวัดสตูล โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพหลัก มีกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเลและกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ

ซึ่งการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและประชาสัมพันธ์องค์กรรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาความสะอาดทั้งในบ้านเรือนตัวเอง ชุมชน และในทุกสถานที่ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.