ภูเก็ตประกาศชัด No Foam – No Plastic เริ่ม 14 กุมภา 62

ภูเก็ตประกาศชัด No Foam – No Plastic เริ่ม 14 กุมภา 62

จังหวัดภูเก็ตไม่น้อยหน้า ประกาศเจตนารมย์ ลด – งดการใช้โฟมและถุงพลาสติกในจังหวัดอย่างชัดเจน พร้อมวางแผนจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางและกรอบเวลาในการสรรหาความร่วมมือ จากภาคราชการ องค์การส่วนท่องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่แผนปฏิบัติการณ์ร่วมกัน

ซึ่งแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี้ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ SCG ซึ่ง S คือ Safe & Smart, C คือ Clean & Convenience และ G คือ Green & Global Standard แต่สิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในปัจจุบันคือ Clean & Green ซึ่งเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก

โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ น่าหลงไหล การทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ความสะดวก สบาย ปลอดภัย ต้องมาเป็นอันดับแรก จึงต้องช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคน ให้กลับมาใหม่ ควบคู่ไปกับการดูแลโลกใบนี้ ด้วยรณรงค์ให้ภูเก็ตปลอดโฟม และพลาสติกอย่างยั่งยืน

ขณะที่นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทะเลไทย สามารถหารายได้ให้กับประชาชน และประเทศชาติจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้รับความใส่ใจ ว่าขณะนี้ทะเลไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากเพียงใด จึงเป็นเวลาอันสมควรที่ทุกคนจะกลับมาร่วมกันรักษาทะเลให้สวยงามดังเดิม

สำหรับการประกาศเจตนารมย์ในการลด งดการใช้โฟมและถุงพลาสติกในจังหวัดภูเก็ต ของภาคธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีก และองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ก็ได้ประกาศแผนการดำเนินงานที่แต่ละหน่วยงานจะต้องกำกับดูแล ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการวางแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้
1.พิจารณาออกระเบียบ มาตรการ หรือข้อกำหนดท้องถิ่น ให้ร้านค้า และประชาชน ร่วมกันงดใช้โฟมบรรจุอาหารอย่างจริงจัง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2.พิจารณาออกระเบียบ มาตรการ หรือข้อกำหนดท้องถิ่น ให้ร้านค้า และประชาชนงดใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ร้านค้า และประชาชนใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษ โดยให้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันแผนการดำเนินงานของภาคธุรกิจค้าปลีก เป็นดังนี้
1. งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และในบรรจุภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2. งดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า โดยจะเปลี่ยนมาเป็นถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกย่อยสลายได้ โดยจะคิดมูลค่าจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
3. งดใช้หลอดพลาสติค โดยจะเปลี่ยนวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุทดแทน ที่ไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ส่วนแผนการดำเนินงาน ของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีดังนี้
1. งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และในบรรจุภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย และจะไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ใช้โฟมในผลิตภัณฑ์ด้านอาหารทุกประเภทโดยเด็ดขาด มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2. งดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า โดยจะเปลี่ยนเป็นถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกย่อยสลายได้ โดยจะคิดมูลค่าจากลูกค้า และไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ใช้ถุงพลาสติกโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
3. งดให้บริการหลอดพลาสติก โดยจะเปลี่ยนเป็นวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุทดแทนที่ไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม

เพื่อเป็นการตอกย้ำในด้านแผนงานและเป้าหมายกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.