ธนาคารปูม้า บ้านท่าฉัตรไชย พัฒนาต่อยอด เป็นศูนย์เรียนรู้ และแปรรูป

ธนาคารปูม้า บ้านท่าฉัตรไชย พัฒนาต่อยอด เป็นศูนย์เรียนรู้ และแปรรูป

ธนาคารปูม้า บ้านท่าฉัตรไชยหมู่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในจำนวนธนาคารปูม้าของจังหวัดภูเก็ตที่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งขึ้น โดยมี สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา เพื่อเป็นศูนย์รวมปูม้าและปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง ถูกนำมาฝากไว้ในถังเพาะฟักของธนาคารปูม้าเพื่อขยายพันธุ์ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากนี้ธนาคารปูม้าบ้านท่าฉัตรไชยยังเป็นจุดแปรรูปสัตว์น้ำโดยกลุ่มประมงพื้นบ้านและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านท่าฉัตรไชย ที่ชาวประมงพื้นบ้านหามาได้ ทั้ง ปลา หมึก หอย ปู และกุ้ง นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ การทำปลาใบแดดเดียว การทำปลาเค็ม และ มีการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศที่จะช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้นเพิ่มคุณค่าด้านโภชนาการที่สะอาดปลอดภัยและที่สำคัญเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่

เมื่อเร็วๆนี้กลุ่มนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า 4 กว่า 20 คน นำโดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกลุ่มนิด้า 4 ภูเก็ต เดินทางมายังธนาคารปูม้า บ้านท่าฉัตรไชยเพื่อทำกิจกรรม CSR และปล่อยพันธุ์ปูม้า เพิ่มปริมาณปูม้าในทะเล ตามนโยบายรัฐบาล “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” เนื่องจากปูม้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่คนนิยมบริโภคและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ นายประยวนพันธ์สวัสดิ์กล่าวว่า กลุ่มนิด้า 4 ภูเก็ต รวมตัวกันมาจัดกิจกรรม CSR และเลือกที่จะมาทำกิจกรรม ที่ ธนาคารปูม้า หมู่ 5 บ้านท่าฉัตรไชยอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต เพราะเห็นความสำคัญของ ธนาคารปูม้า ที่จะช่วยกันเพิ่มปริมาณปูม้า ให้มากขึ้น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” เนื่องจากปูม้าเป็น สัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ และทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยพันธ์ุปูม้าที่ปล่อยในวันนี้ จำนวน 400,000 ตัว จาก ปูม้า 4 แม่

การเพิ่มปริมาณปูม้าในทะเลให้มากขึ้นจะช่วยส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้แก่ครัวเรือน ชุมชน มีความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาชีพการทำประมงพื้นบ้าน ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.