ภูเก็ตชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินการโครงการก่อสร้างปะการังเทียม

ภูเก็ตชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินการโครงการก่อสร้างปะการังเทียม

ตามที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการจัดสร้าง ปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพดำเนินการ มีเนื้อหาระบุว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติโดยดำเนินโครงการก่อนการขออนุญาต ทำให้ราชการได้รับความเสียหายนั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ขอชี้แจงข้อมูลเพื่อสื่อสารสร้าง ความเข้าใจและนำเสนอข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานดำเนินงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้กำหนดบริเวณที่เหมาะสมดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้
– ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วางตำแหน่งปะการังจำนวน 1,310 แท่ง พื้นที่ทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถและชายทะเลพื้นที่ตำบลสาคู
– ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วางตำแหน่งปะการัง 1,630 แท่ง พื้นที่ทะเลบริเวณชายหาดบางเทา และชายหาดกมลา
– ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วางตำแหน่งปะการังจำนวน 2,000 แท่ง พื้นที่ทะเลบริเวณชาย หาดกะตะและชายหาดกะรน
และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึง 2558 โครงการดังกล่าวได้ชะงักลงเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ต่อมาในปีงบประมาณ 2559 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้น ได้มีบัญชาให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยสนับสนุนกำหนดตำแหน่งวางปะการัง โดยใช้แบบแท่งปะการังเทียมมาตรฐานจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 1.5 เมตร ให้การดำเนินการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มีการกำหนดราคากลางที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบราชการได้ทุกประการ

ทั้งนี้ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๓ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ การก่อสร้างแท่นปะการังเทียม ไม่เข้าข่ายโครงการหรือกิจการ จำนวน 36 ประเภท ที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 กิจการลำดับที่ 25 ระบุความว่า “การก่อสร้างหรือ การขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณ หรือในทะเล ข้อ ๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทราย และคลื่นรอบังคับกระแสน้ำ และข้อ ๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่น นอกฝั่งทะเล ทุกขนาด” เป็นโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังนั้น การก่อสร้างแท่งปะการังเทียม จึงไม่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่อย่างใด และสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที จึงเห็นได้ว่า โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ใช่โครงการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต้องจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E bidding) งบประมาณทั้งสิ้น 80 ล้านบาท จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการการประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณา เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี มหพันธ์ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 63,890,342 บาท จังหวัดภูเก็ต จึงได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี มหพันธ์ ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ภก 1022/04/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยสัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 มกราคม 2562

ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้เชิญบุคลากรจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๙ จังหวัดภูเก็ต (จากเดิมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ จังหวัดภูเก็ต) เข้าร่วมในการกำหนดร่างขอบเขตและรายละเอียดตามลักษณะของงาน ทีโออาร์ โดยได้กำหนดให้ดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ฐานทัพเรือภาค 3 และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการขออนุญาตจำเป็นต้องมีการระบุตำแหน่งบริเวณจัดวางแท่นปะการังเทียมให้สอดคล้องกับความเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและหรือการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริเวณ ซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดไว้เบื้องต้นในแต่ละพื้นที่แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้เสนอตำแหน่งทางพิกัดที่ชัดเจนการร่วมกำหนดรูปแบบการวางแท่นปะการังเทียม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานและการดูแลรักษาแนวปะการังเทียมในโครงการต่อไปในอนาคต รวมทั้งผู้รับจ้างต้องจัดทำบันทึกภาพวีดีทัศน์ในขั้นตอนการจัดวางภายในพื้นที่ทะเล ทั้งบนเรือ ขนย้ายและภายใต้ทะเลประกอบการตรวจรับงานจ้างทุกครั้ง

อนึ่ง ในการกล่าวอ้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ข้างต้น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งศาลจังหวัดได้มีคำสั่ง คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยห้ามมิให้จำเลย เผยแพร่ภาพวีดีโอทางอินเตอร์เน็ตในโปรแกรมเฟซบุ๊ค หรือสื่ออื่น ๆ เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.