สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตที่ 34/2561

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตที่ 34/2561

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตที่ 34/2561 เรื่อง การเดินเรือภายใต้สภาวะการตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ที่มีประกาศฉบับที่ 1(336/ 2561 )ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 แจ้งว่าในช่วงวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2561 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกี๋ยทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออก มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2- 3 เมตรเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือถึงให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือต้องปฏิบัติดังนี้ ตรวจสอบติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรือโดยประเมินสมรรถนะเรือที่ตนควบคุมตามวิชาชีพการเดินเรือ โดยเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ประจำในบริเวณท่าเรืออย่างเคร่งครัด กรณีเรือใหญ่ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเดินเรือ กรณีเผชิญเหตุที่ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับความยาวคลื่นและปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอย่างเต็มศักยภาพ และให้นายเรือ ผู้ควบคุมเรือถือปฏิบัติเคร่งครัดหากประพฤติไม่สมควรแก่หน้าที่จะต้องรับโทษสถานหนักตามมาตรา 291 แห่งพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย “พระพุทธศักราช 2456” และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือต้องกำกับควบคุมการใช้เรือสภาวะนี้ให้เกิดความรอบคอบอีกชั้นหนึ่ง หากไม่ระงับหรือผลักดันให้มีการเดินเรืออย่างไม่สมควรเมื่อเกิดกรณีต้องรับโทษตามมาตรา 138 แห่งกฎหมายฉบับเดียวกันหรือใบอนุญาต ซึ่งออกประกาศโดยนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา อยุธยารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.