สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สู่ความยั่งยืน

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สู่ความยั่งยืน

วันที่ 20 ก.ค. 61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ,นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต ,ชาวประมงพื้นบ้าน, เยาวชนนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม


นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งให้ความสำคัญในการเสริมสร้างการผลิตภาคการเกษตร ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการฟื้นฟู ดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดโครงการฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะพี่น้องชาวประมง น้องๆเยาวชน นักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง พื้นที่ป่าชายเลนและสัตว์น้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดภูเก็ต

โดยในการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวฯ มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การให้ความรู้กับเยาวชน นักเรียน พี่น้องชาวประมง เกี่ยวกับคุณค่า ของป่าชายเลน, การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งสู่ความยั่งยืน ,การเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ปลากระพง ปูทะเล ปูม้าและลูกปูม้า จำนวนกว่า 6 ล้านตัว จากแม่ปู 8 แม่ของธนาคารปูม้าบ้านท่าฉัตรไชย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.