ภูเก็ตจัดโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข

ภูเก็ตจัดโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข

วันที่ 19 เมษายน 2561 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข กิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา Keep Phuket Clean by our hand and Heart ภายใต้ Campaign คลองสวย น้ำใส ใส่ใจภูเก็ต ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ บริเวณพื้นที่โล่งใกล้ปากทางเข้าบ้านบ่อสอม หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ของโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุขภายใต้กิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา Keep Phuket Clean by our hands and Hearts ได้กำหนด Campaign คลองสวย น้ำใส ใส่ใจภูเก็ต ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดขึ้นเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในด้านการจัดการขยะ การสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีการจัดกิจกรรม 5 ส. รวมทั้งการพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ ลำรางสาธารณะและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้แนวทางประชารัฐ จึงขอฝากให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาด และโครงการนี้เป็นโครงการที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในมิติการดูแลคามสะอาดของบ้านเมือง

ด้านนายวิรัติ มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวาระสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน ,สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาดโดยร่วมกันพัฒนาตำบล ท้องถิ่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชัพที่ดีของประชากร ,เพื่อให้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีการจัดกิจกรรม 5 ส. รวมทั้งการพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ ลำรางสาธารณะ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้แนวทางประชารัฐ เป็นการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลองชลประทานไม้ขาว-สวนมะพร้าว หมู่ที่4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารพร้อม พนังงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ และประชาชนจิตอาสาจำนวนกว่า 500 คน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.