เทศบาลเมืองกะทู้เดินหน้าโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เทศบาลเมืองกะทู้เดินหน้าโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ในปัจจุบัน เทศบาลเมืองกะทู้มีอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะจากครัวเรือนและการบริโภคมากขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เทศบาลเมืองกะทู้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้บริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในด้านการลดปริมาณขยะ การจัดเก็บขยะ และการกำจัดขยะ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม


การลดคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เทศบาลเมืองกะทู้ได้ดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างในการลดปริมาณขยะจากต้นทางด้วยการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ และนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ซึ่งกระบวนการคัดแยกขยะจากต้นทางทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป คัดแยกก่อนทิ้ง ใส่ถุงดำมัดปากถุงให้เรียบร้อย หากเป็นขยะเศษวัสดุของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ที่นอน โซฟา ตู้ เตียง กิ่งไม้ เศษไม้ โฟม ฯลฯ เทศบาลจะจัดรถเข้าไปจัดเก็บให้ถึงหน้าบ้าน ขยะอินทรีย์ นำไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก ขยะรีไซเคิล รวบรวมนำรายได้สู่ชุมชน และขยะอันตราย เทศบาลจะจัดหาถังขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ และจะเข้าไปจัดเก็บทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยมีสถานที่รวบรวมขยะอันตรายชุมชนละ 1 แห่ง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยลง รวมทั้งได้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะนำไปขายเป็นการเพิ่มรายได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค โดยมีการอบรมให้ความรู้กับประธานชุมชนและแกนนำชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อนำไปปรับใช้ภายในชุมชนของตนเองต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.