ชมรมอวนล้อมจับจังหวัดภูเก็ตยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งต่อให้รัฐบาล

ชมรมอวนล้อมจับจังหวัดภูเก็ตยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งต่อให้รัฐบาล

วันที่ 5 เม.ย. 61 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับหนังสือจากชมรมชาวประมงอวนล้อมจับจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ความเดือดร้อนของชาวประมงเนื่องจากการออกประกาศของรัฐ เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล โดยมีนายอิสรพงศ์ศรีสุภาวดี ประธานชมรมอวนล้อมจับจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกชมรม เข้าร่วม

นายอิสรพงศ์ กล่าวว่า จากการที่กลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศให้ใบเหลืองกับไทยจากปัญหา IUU Fishing เพื่อแก้วิกฤติสถานการณ์อย่างเร่งด่วน รัฐบาลจึงออกประกาศพระราชบัญญัติการประมงปี พ.ศ. 2558 จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมายเพื่อการปฏิรูปกิจการประมงไทยและต่อมากรมประมงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีประกาศบังคับใช้กฏหมายหลายร้อยฉบับต่อเนื่องอย่างเร่งรีบในระยะเวลาอันสั้น โดยมิได้มีกระบวนการการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบกิจการประมงที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง ไม่มีการทำการศึกษาทดลองความเหมาะสมว่าสอดคล้องในวิธีปฏิบัติของลักษณะการประมงไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ด้วยข้อกฎหมายที่ถูกกำหนดและประกาศใช้โดยนักวิชาการที่ขาดองค์ความรู้ ขาดข้อมูลข้อเท็จจริงในภาคปฏิบัติ จึงทำให้กฏหมายไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและต้องทำการออกประกาศแก้ไขตามมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความซ้ำซ้อนและย้อนแย้งในตัวเอง อีกทั้งรายละเอียดของข้อบังคับที่ออกประกาศใช้มานั้นมีระดับมาตรฐานสูงเกินการปฏิบัติได้จริง การเพิ่มบทลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญาที่รุนแรงไม่ให้ระยะเวลาในการปรับตัว ทำให้เกิดความหวาดกลัว วิตกกังวล เกิดความเสียขวัญกับผู้ประกอบกิจการประมงทั่วประเทศเกิดความอ่อนแอจนเข้าขั้นวิกฤติของระบบประมงไทย
โดยในหนังสือได้มีการขอให้รัฐบาลทบทวนประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวประมงที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฏหมาย รวมถึงขอให้ชาวประมงได้มีส่วนร่วมในการทบทวนประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่สร้างเงื่อนไขจนขัดแย้งกับวิถีการทำประมงของชาวประมงไทยและบั่นทอนความมั่นคงในกิจการประมงไทยที่สืบทอดมายาวนานจากบรรพบุรุษ
ทั้งนี้นายอิสรพงศ์ กล่าวว่า หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ ชาวประมงจะนำเรือเข้าจอดทั้งหมดในวันที่ 9 เมษายน 2561 เพราะหากออกทำการประมงก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฏหมายและจะออกเรือจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข

ด้านนายนรภัทร กล่าวว่า จะได้นำปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงอวนล้อมจับจังหวัดภูเก็ตเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.