พลังงานภูเก็ตให้ความรู้ทุกภาคส่วน ลดใช้พลังงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พลังงานภูเก็ตให้ความรู้ทุกภาคส่วน ลดใช้พลังงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 6 มี.ค.61 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ตและวิทยากรผู้ให้ความรู้ รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมซึ่งรับผิดชอบเรื่องการกรอกรายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 150 คนเข้าร่วม


นายวิโรจน์ กล่าวว่า พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี หนึ่งทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการพลังงานของประเทศคือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติการให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้าด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ลงให้ได้อย่างน้อย 10 เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระรายจ่ายด้านการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ถ้าทุกหน่วยงานสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ตามเป้าหมายคาดว่าจะลดปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการทั้งหมด 9,346 หน่วยงานคิดเป็นมูลค่า 1,058 ล้านบาท ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 159 กิโลตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี จังหวัดภูเก็ตมีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนกลางรวม 57 หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่งต้องให้รายงานการใช้พลังงานข้อมูลด้านไฟฟ้าด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ E- Report โดยให้สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเป็นผู้ดูแลระบบการรายงานประมวลผลข้อมูล ซึ่งการประชุมครั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีส่วนราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา 150 คนโดยวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ให้กับส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำภาคส่วนอื่น ๆ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของส่วนราชการให้สามารถดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำแผน PDP หรือแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย พ. ศ. 2558-2579

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.