ผู้ว่าฯภูเก็ต เป็นประธานเปิดและโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

ผู้ว่าฯภูเก็ต เป็นประธานเปิดและโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่สนามฟุตบอล หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดและโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา Keep phuket clean by our Hands and Heart กิจกรรมเก็บขยะชายหาด หาดสุรินทร์ หาดบางเทา และหาดลายัน ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมี นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำจิตอาสาฯ พัฒนา พนักงานสถานประกอบการ โรงแรม ประชาชน นักเรียน และภาคีเครือข่าย กว่า 500 คน ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำจิตอาสาฯ พัฒนา พนักงานสถานประกอบการ โรงแรม ประชาชน นักเรียน และภาคีเครือข่าย กว่า 500 คน ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำจิตอาสาฯ พัฒนา พนักงานสถานประกอบการ โรงแรม ประชาชน นักเรียน และภาคีเครือข่าย กว่า 500 คน ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำจิตอาสาฯ พัฒนา พนักงานสถานประกอบการ โรงแรม ประชาชน นักเรียน และภาคีเครือข่าย กว่า 500 คน ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำจิตอาสาฯ พัฒนา พนักงานสถานประกอบการ โรงแรม ประชาชน นักเรียน และภาคีเครือข่าย กว่า 500 คน ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต , นายมาแอ่น สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ตัวแทนผู้ประกอบการ สถานประกอบการโรงแรม และจิตอาสาพัฒนาประชาชน นักเรียน และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล รวมกว่า 500 คน

โอกาสนี้นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมกันเก็บขยะ และทำความสะอาดที่สาธารณะบริเวณชายหาดสุรินทร์ หาดบางเทา และหาดลายัน ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตมีนโยบาย ดำเนินโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยว นานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”จึงจำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกของประชาชน ภาคส่วนราชการให้เกิดการบูรณาการในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

ในการนี้อำเภอถลางร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดสุรินทร์,หาดบางเทาและหาดลายันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดภูเก็ตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานประกอบการต่างๆ กว่า 20 สถานประกอบการ เพื่อผลักดันร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จะเห็นได้จากความมุ่งมั่นของภาคส่วนต่างๆในวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีการบริหารจัดการขยะ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนและนำไปจำกัดในสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลนครภูเก็ต
สำหรับสถานประกอบการโรงแรมหรือห้องพัก กำหนดให้ผู้ประกอบ การจัดหาและว่าจ้างผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการเก็บขนขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเท่านั้นซึ่งเหล่านี้เป็นแผนรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ระดับที่ 1 และจะต้องจัดหาวิธีการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดหรือต้นทางโดยเฉพาะสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ที่จะต้องร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอยร่วมแก้ปัญหาขยะและการป้องกันคุ้มครองลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการ โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรามาอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้ส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจังอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลถือได้ว่ามีพัฒนาการด้านการจัดการด้านขยะที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณพนักงานสถานประกอบการ โรงแรม ต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการที่จะลดปริมาณขยะในพื้นที่
ทั้งนี้อยากจะขอความร่วมมือพนักงานสถานประกอบการ โรงแรม ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะเปียกที่เป็นเศษอาหาร ,ก้างปลา,ผักผลไม้ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆในส่วนของขยะ อันตรายก็อยากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดสถานที่ทิ้งขยะให้เป็นสัดส่วน
นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดภูเก็ตมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว และจังหวัดภูเก็ตยังเป็นเมืองใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยว อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแต่เราจะต้องบริหารจัดการการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นหากเรามีการบริหารจัดการขยะที่ดีจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืน

Related Post

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล

ภูเก็ต – วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.