กิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ณ ลานจอดรถบริษัทอนุภาษ ฟอร์ด ภูเก็ต จำกัด นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ,นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต, นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา กว่า 500 คน เข้าร่วม ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วม

พ่อเมืองภูเก็ตนำข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” วันที่ 5 ธันวาคม 2560

พ่อเมืองภูเก็ตนำข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” วันที่ 5 ธันวาคม 2560

พ่อเมืองภูเก็ตนำข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” วันที่ 5 ธันวาคม 2560

พ่อเมืองภูเก็ตนำข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” วันที่ 5 ธันวาคม 2560

พ่อเมืองภูเก็ตนำข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” วันที่ 5 ธันวาคม 2560

กิจกรรม สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวม 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ร่วมทำความสะอาดบริเวณฟุตบาทและถนนจากหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตถึงร้านตั่วโพ้, จุดที่ 2 ร่วมขุดลอกท่อระบายน้ำจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ถึงวัดมงคลนิมิตรและ จุดที่ 3 ร่วมทำความสะอาดบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของจิตอาสาฯ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรม”ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน”ถือเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรมให้มีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นโอกาสอันดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.