สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 แจงแผนกำจัดขยะอันตราย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 แจงแผนกำจัดขยะอันตราย

ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) กล่าวในการประชุมผวจ.แถลงข่าวกับสื่อ วันที่ 16 ส.ค.60 ว่า ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกส่งมากำจัด ณ โรงเตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต วันละประมาณ 865.59 ตันต่อวัน ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกส่งเข้ามากำจัดร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 250 ตัน ซึ่งหากดำเนินการปรับปรุงเตาเผาดังกล่าวแล้วเสร็จจะทำให้โรงเตาเผาขยะภูเก็ตสามารถรองรับการเผาขยะมูลฝอยได้สูงสุด 950 ตันต่อวัน ทั้งนี้ โรงเตาเผาขยะไม่สามารถกำจัดขยะอันตรายได้ จังหวัดภูเก็ตจึงมีแนวทางการจัดการขยะอันตรายภายใต้แผนปฏิบัติการ “ ประเทศไทย ไร้ขยะ” ที่จะต้องมีจุดรวบรวมขยะอันตรายตั้งอยู่ภายในชุมชนทุกชุมชน จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำขยะอันตรายที่รวบรวมได้นำส่งยังศูนย์เก็บรวบรวมขยะอันตราย เทศบาลนครภูเก็ต สำหรับสถานประกอบการ ห้างร้าน โรงแรม และอื่น ๆ สามารถนำขยะอันตรายที่รวบรวมได้นำส่งยังศูนย์เก็บรวบรวมขยะอันตรายได้โดยตรง ซึ่งทางศูนย์เก็บรวบรวมขยะอันตราย เทศบาลนครภูเก็ต คิดค่าธรรมเนียมกำจัดขยะอันตราย กิโลกรัมละ 22 บาท ขยะอันตรายที่ศูนย์เก็บรวบรวมขยะอันตราย เทศบาลนครภูเก็ตเก็บรวบรวมได้ จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตยังไม่สามารถดำเนินการเก็บขยะอันตรายเหล่านี้ได้ทั้งหมด เนื่องจากประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม ยังคงติดกับการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ที่ทิ้งขยะทุกอย่างทุกชิ้น ลงถังขยะใบเดียวกัน ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่ต้องปลูกฝังให้ประชาชนต้องร่วมมือกัน ลด และคัดแยกขยะ การใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประโยชน์ และควบคุมการแยกขยะให้เป็นที่เป็นทาง สมารถจัดเก็บได้ง่าย ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่จะทำให้ปริมาณขยะลดลงได้อีกทางหนึ่งในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ถึงจังหวัดภูเก็ตจะมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดี แต่ก็ยังมีภัยร้ายที่แอบแฝงก็คือ ขยะบางชิ้นบางประเภท อาจจะมีสารปนเปื้อนที่อันตราย โดยเฉพาะสารเคมี โดยสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งละอองพิษเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องปัญหาสุขภาพและมลพิษทางน้ำและอากาศที่ตามมา ผลิตภัณฑ์ที่พบมาก คือ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่รถยนต์ ยาฆ่าแมลง ซึ่งถือเป็นวัตถุใกล้ตัว ที่มีความอันตรายอยู่มาก เพราะ มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบทั้งแมงกานีส ตะกั่ว และปรอท เป็นต้น หากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศตามมาอย่างแน่นอน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.