สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 แจงแผนกำจัดขยะอันตราย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 แจงแผนกำจัดขยะอันตราย

ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) กล่าวในการประชุมผวจ.แถลงข่าวกับสื่อ วันที่ 16 ส.ค.60 ว่า ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกส่งมากำจัด ณ โรงเตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต วันละประมาณ 865.59 ตันต่อวัน ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกส่งเข้ามากำจัดร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 250 ตัน ซึ่งหากดำเนินการปรับปรุงเตาเผาดังกล่าวแล้วเสร็จจะทำให้โรงเตาเผาขยะภูเก็ตสามารถรองรับการเผาขยะมูลฝอยได้สูงสุด 950 ตันต่อวัน ทั้งนี้ โรงเตาเผาขยะไม่สามารถกำจัดขยะอันตรายได้ จังหวัดภูเก็ตจึงมีแนวทางการจัดการขยะอันตรายภายใต้แผนปฏิบัติการ “ ประเทศไทย ไร้ขยะ” ที่จะต้องมีจุดรวบรวมขยะอันตรายตั้งอยู่ภายในชุมชนทุกชุมชน จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำขยะอันตรายที่รวบรวมได้นำส่งยังศูนย์เก็บรวบรวมขยะอันตราย เทศบาลนครภูเก็ต สำหรับสถานประกอบการ ห้างร้าน โรงแรม และอื่น ๆ สามารถนำขยะอันตรายที่รวบรวมได้นำส่งยังศูนย์เก็บรวบรวมขยะอันตรายได้โดยตรง ซึ่งทางศูนย์เก็บรวบรวมขยะอันตราย เทศบาลนครภูเก็ต คิดค่าธรรมเนียมกำจัดขยะอันตราย กิโลกรัมละ 22 บาท ขยะอันตรายที่ศูนย์เก็บรวบรวมขยะอันตราย เทศบาลนครภูเก็ตเก็บรวบรวมได้ จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตยังไม่สามารถดำเนินการเก็บขยะอันตรายเหล่านี้ได้ทั้งหมด เนื่องจากประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม ยังคงติดกับการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ที่ทิ้งขยะทุกอย่างทุกชิ้น ลงถังขยะใบเดียวกัน ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่ต้องปลูกฝังให้ประชาชนต้องร่วมมือกัน ลด และคัดแยกขยะ การใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประโยชน์ และควบคุมการแยกขยะให้เป็นที่เป็นทาง สมารถจัดเก็บได้ง่าย ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่จะทำให้ปริมาณขยะลดลงได้อีกทางหนึ่งในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ถึงจังหวัดภูเก็ตจะมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดี แต่ก็ยังมีภัยร้ายที่แอบแฝงก็คือ ขยะบางชิ้นบางประเภท อาจจะมีสารปนเปื้อนที่อันตราย โดยเฉพาะสารเคมี โดยสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งละอองพิษเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องปัญหาสุขภาพและมลพิษทางน้ำและอากาศที่ตามมา ผลิตภัณฑ์ที่พบมาก คือ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่รถยนต์ ยาฆ่าแมลง ซึ่งถือเป็นวัตถุใกล้ตัว ที่มีความอันตรายอยู่มาก เพราะ มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบทั้งแมงกานีส ตะกั่ว และปรอท เป็นต้น หากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศตามมาอย่างแน่นอน

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

ตัวแทนจิตอาสา 110 ท่านจากโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.