กิจกรรมโครงการปลูกป่า และปลูกดอกดาวเรือง

กิจกรรมโครงการปลูกป่า และปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ 2 ส.ค. 60 เวลา 09.30 น. ที่แหลมพรมเทพ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา และปลูกดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต , นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ,นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ ,หัวหน้าส่วนราชการ, อาสาสมัครคุมประพฤติ ,องค์กรภาคเอกชน ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา และปลูกดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา และปลูกดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในชุมชนให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีละสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข การทำงานบริการสังคมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เป็นการนำมาตรการทางเลือกมาใช้แทนวิธีการลงโทษ จำคุก หรือปรับหรือการจำกัดเสรีภาพ จำกัดเวลา และให้ทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ผู้กระทำผิดได้พัฒนาตนเอง ในด้านความรู้ ทักษะ ความมีวินัย และเป็นการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วนการทำงานที่เป็นประโยชน์ ประกอบกับในปี พ.ศ.2560 เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และปีที่มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมฯขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ และเครือข่ายจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์และดอกดาวเรือง

ด้านนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึงความสำคัญของป่าไม้ว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่พื้นป่าไม้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศประมาณการได้เพียง 80 ล้านไร่เท่านั้น หากจะเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ให้ได้ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ของประเทศไทยแล้ว คนไทยจะต้องช่วยกันปลูกป่าถึง 48 ล้านไร่ โดยใช้กล้าไม้ที่ปลูกไม่ต่ำกว่าปีละ 100 ล้านต้น ในช่วงเวลา 20 ปี จึงจะเพิ่มป่าไม้ได้ครบเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมฯ นอกจากจะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ยังเป็นการแก้ไขฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้สวยงาม และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ร่วมทั้งการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่เพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.