เทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ครั้งที่ 4

เทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ครั้งที่ 4

วันที่ 12 ก.ค. 60 เวลา 08.30 น. ที่ ชุมชนกิ่งแก้ว แฟลตการเอื้ออาทร การเคหะ หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ประจำปีงบประมาณ 2560
นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า เทศบาลตำบลรัษฎาได้ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดมาอย่างต่อเนื่องและหมุนเวียนไปตามหมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกพื้นที่ในตำบลรัษฎาสะอาด และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภูเก็ต โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hand and Heart” นั้น ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเศรษฐกิจและรายได้หลักของประชากรขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากปริมาณขยะมูลฝอยก็มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ฉะนั้น ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของเมือง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของพื้นที่ ต้องให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเมืองให้สะอาด

ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาเห็นคุณค่าของการสร้างเมืองให้มีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความประทับใจให้นักท่องเที่ยว โดยโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hand and Heart” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน พร้อมสอดรับตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”

ในการนี้ได้มีการร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่ชุมชนกิ่งแก้ว นำโดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ ,อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.), ประชาชนและเยาวชน, นักเรียนจากโรงเรียนบ้านกู้กู จำนวน 300 คนร่วมกันเก็บขยะ, ทำความสะอาด ,ขุดลอกร่องน้ำ ,ฉีดล้างถนน เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.