โครงการเยาวชนปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

โครงการเยาวชนปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

วันที่ 7 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร โดยมี พันเอกอนันต์ อยู่ประสิทธิ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร เพ็ญภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต และนักเรียนเข้าร่วม
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการเยาวชนปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการเยาวชนปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร
พันเอกอนันต์ กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการท่องเที่ยวและการเป็นครัวของโลก แต่ปัจจัยสำคัญที่แท้จริงในปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น ขยะล้นเมือง น้ำเสีย ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา การนำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา การปลุกจิตสำนึกและการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารขึ้นเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเข้าใจพื้นฐานในเรื่องสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ทำให้เกิดการรู้จักใช้อย่างคุ้มค่า การดูแลรักษาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเห็นความสำเร็จ ร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้เยาวชนได้รู้จักการประสานงาน บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน

ด้านนายถาวรวัฒน์ กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีในการให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีจุดขายในเรื่องดังกล่าวที่ทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตมีการขยายตัวตลอดเวลา แต่ทุกคนต้องช่วยกันรักษาในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.