เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 15 มิ.ย. 60 ที่บริเวณสวนสาธารณะเขารัง นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “ Keep Phuket Clean by our hands and heart” ภายใต้โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมี นายถาวร จิตพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต น.อ. บวร พรหมแก้วงาม รอง ผอ.รมน. นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “ Keep Phuket Clean by our hands and heart”

เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “ Keep Phuket Clean by our hands and heart”

เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “ Keep Phuket Clean by our hands and heart”

นายถาวร กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ มีความงามของธรรมชาติเป็นต้นทุนของจังหวัด มีสถานที่ท่องเที่ยว ชายหาด ทะเล สถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่สวยงาม จูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว รวมทั้งคนต่างท้องถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพจำนวนมาก ทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น

เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยที่กำลังเป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การจัดกิจกรรมภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาดและสวยงาม พร้อมขานรับนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐเข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายเทศบาลนครภูเก็ตสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “ Keep Phuket Clean by our hands and heart” ภายใต้โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองและเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดในท้องถิ่นของตนและของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมตลอดจนเป็นการรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาดในปี พ.ศ. 2560 โดยในเดือนมิถุนายน 2560 ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 3 วัน ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. 60 บริวเวณสวนสาธารณะเขารัง กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะมูลฝอย รวมถึงการฉีดล้างทำความสะอาดหอเกียรติยศ 100 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีและถนนรอบสวนสาธารณะ

ขณะที่นายสนิท กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองที่สะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก

Related Post

Leave a Reply