เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “ประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน” ปี ๓

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “ประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน” ปี ๓

เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “ประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน” ปี ๓ ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรื่อนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. ได้ประกาศไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน 2560

ซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตอง ได้สมัครเข้าร่วมประกวดดังกล่าว และผ่านการคัดเลือกรอบสอง (รอบเอกสาร) โดยมีคะแนนเกินร้อยละ ๘๕ ทางคณะกรรมการตัดสินได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจให้คะแนนที่สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น

ผลการตัดสิน
– รางวัลชนะเลิศ : เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : เทศบาลเมืองยโสธร จ.ยโสธร
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร
– รางวัลชมเชย : เทศบาลนครอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี
– รางวัลชมเชย : เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม

Related Post

Leave a Reply