ทบต.ป่าคลอก ตั้งเป้าเก็บภาษี 80 ล้าน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทบต.ป่าคลอก ตั้งเป้าเก็บภาษี 80 ล้าน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทบต.ป่าคลอก ตั้งเป้าเก็บภาษี 80 ล้าน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

นายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาตำบลป่าคลอกว่า จะเน้นนโยบายด้านการบริหาร การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทั้งนดยบายด้านสาธารณูปโภคในเรื่องของโครงสร่างพื้นฐาน การประปา ไฟฟ้า ให้ชาวบ้านใช้ได้อย่างเพียงพอ ทางด้านคุณภาพชีวิต จะมีการพัฒนาตำบลป่าคลอกให้มีความพร้อมในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัว ยาเสพติด ในเรื่องของการพัฒนาอาชีพ ในกรณีสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นคนพิการ จะทำในเรื่องนี้อย่างทั่วถึง ในเรื่องของเศรษฐกิจ จะส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับชาวตำบลป่าคลอก

ด้านโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และจะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างถาวร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถนนคนเดิน ตลาดกลางคืน ส่วนนโยบายการทำพื้นที่ตำบลป่าคลอกให้เป็นพื้นที่สีเขียวนั้นจะลดการใช้พลังงานต่าง ๆ สนับสนุนในเรื่องของสวนสุขภาพและจะพยายามปลุกเน้นในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านการเกษตร ซึ่งพื้นที่ตำบลป่าคลอกมีประชาชนทำพื้นที่เกษตรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ ให้สอดล้องกับการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตั้งกลุ่มพัฒนาอาสา สมรรถนะทางการเกษตร พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีผสมเพื่อการเพิ่มผลผลิต และอนุรักษ์ฟื้นฟูที่ดินเพื่อการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ในด้านการบริหารจัดการจะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่พัฒนาท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา รวมทั้งการบริการเชิงรุก เพื่อประโยชน์ของประชาชน เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ และจะเน้นการปฏิบัติให้พนักงานในเทศบาลมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ด้านนโยบายรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะเน้นติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มขึ้นพร้อมเพิ่มความพร้อมพนักงานบรรเทาสาธารณภัยในการบริการ 24 ชั่วโมง รวมถึงจะมีการสนับสนุน อปพร.จรป. ให้มีความเข้มแข็งพร้อมบริการประชาชน

นายปัณยา กล่าวเพิ่มเติมถึงการตั้งงบประมาณรายรับในปีงบประมาณ 2556 ว่า ปี 2556 ทางเทศบาลตั้งงบรายรับไว้ที่ 80 ล้านบาท โดยได้มาจากภาษีที่ทางท้องถิ่นจัดเก็บเอง จากท่าเรือมารีน่า ท่าเรืออ่าวปอ โรงแรมสถานที่ประกอบการต่าง ๆ ภาษีป้าย อีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณอุดหนุนจากทางรัฐบาล และงบประมาณจัดสรรตามนโยบายรัฐบาล ในส่วนของรายจ่าย เป็นรายจ่ายประจำของพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง อีกส่วนเป็นรายจ่ายทางด้านกิจกรรมโครงการ ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน อย่างไรก็ตามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขคงเป็นปัญหาขยะ ขณะนี้ได้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเพิ่มเที่ยวของการเก็บขยะ อีกส่วนต้องรีบแก้ไขคือ ปัญหาน้ำท่วม ให้ส่วนโยธาออกสำรวจปัญหาแต่ละพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อนำมาแก้ไขก่อนเข้าช่วงฤดูฝน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.