เทศบาลเมืองกะทู้ ขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะ

เทศบาลเมืองกะทู้ ขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะ

ประโยชน์จากการคัดแยกขยะนำไปขายเป็นการเพิ่มรายได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค

คัดแยกขยะจากต้นทางทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่
– ขยะทั่วไป คัดแยกก่อนทิ้ง ใส่ถุงดำมัดปากถุงให้เรียบร้อย หากเป็นขยะเศษวัสดุของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ที่นอน โซฟา ตู้ เตียง กิ่งไม้ เศษไม้ โฟม ฯลฯ เทศบาลจะจัดรถเข้าไปจัดเก็บให้ถึงหน้าบ้าน
– ขยะอินทรีย์ นำไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก
– ขยะรีไซเคิล รวบรวมนำรายได้สู่ชุมชน
– ขยะอันตราย เทศบาลจะจัดหาถังขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ และจะเข้าไปจัดเก็บทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน โดยมีสถานที่รวบรวมขยะอันตรายชุมชนละ ๑ แห่ง

เทศบาลเมืองกะทู้ ขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะ

เทศบาลเมืองกะทู้ ขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.