โครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
โครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2559 (แหล่งปะการังเทียม บริเวณอ่าวกะตะ-อ่าวกะรน โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการจัด ซึ่งมี นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นาโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแนวปะการัง ชายหาดที่สวยงาม น้ำทะเลที่ใสสะอาด ป่าชายเลน รวมทั้งมีแหล่งหญ้าทะเล ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมา ยังขาดการจัดการ ควบคุมวางแผนและใช้ประโยชน์อย่างรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้แนวปะการังเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี พ.ศ.2553-2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จ.ภูเก็ต) ได้ดำเนินจัดสร้างปะการังเทียม รวมจำนวน 4,820 แท่ง โดยสร้างเฟสแรก ในปี พ.ศ.2553 อบจ.ภูเก็ต ได้จัดสร้างแท่งปะการังเทียม จำนวน 1,310 แท่ง วางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ตำบลสาคู และหาดไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำหรับเฟสที่สอง ในปี พ.ศ.2554 จัดสร้างแท่งปะการังเทียม จำนวน 1,630 แท่ง วางในพื้นที่อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง และอ่าวกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และเฟสที่สาม ปี พ.ศ.2555 จัดสร้างแท่งปะการังเทียม จำนวน 1,880 แท่ง วางบริเวณพื้นที่อ่าวกะตะ-อ่าวกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1,880 แท่ง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพาะพันธุ์เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิดที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำตามแนวปะการังแห่งใหม่อีกทางหนึ่ง และจากการสำรวจปะการังเทียมที่จัดวางในพื้นที่ดังกล่าว เวลานาน 2 ปี พบว่ามีการเกาะตัวอ่อนของปะการัง กัลปังหา และมีปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามได้พบซากเศษอวนลากอุปกรณ์สำหรับการทำประมงติดที่แท่งปะการังเทียมเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ตามแนวปะการังเทียมที่ได้จัดวางเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่เป็นอาสาสมัครปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและการตระหนักถึงปัญหาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ในด้านการประมงและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ด้าน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ในด้านการประมง การท่องเที่ยวทางทะเล และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความมั่นคง อย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และขอขอบคุณนักดำน้ำอาสาสมัครทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมงานเก็บขยะใต้ทะเลในครั้งนี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.