ท่องเที่ยวและกีฬาจ.ภูเก็ตดึงผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬาจ.ภูเก็ตดึงผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬาจ.ภูเก็ตดึงผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 57 ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว พ.ต.อ.อวิรุทธิ์ รัชชุศิริ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว นายสันติ ป่าหวาย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว อาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสันติ กล่าวว่า ตามที่กรมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อนุมัติให้สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 2 และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างเครือข่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรับทราบ นโยบายและแนวทางการจัดการด้านการท่องเที่ยวของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยวตระหนักในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.