ทีโอที มอบบัตรโทรศัพท์แก่คนพิการและคนชรารายได้น้อย

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 30 ก.ย. 52  ที่ห้องประชุมศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต บมจ.ทีโอที หมู่ 5 ต.ฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการมอบบัตรโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนพิการและคนชราที่มีรายได้น้อย โดยมีนายสมประสงค์  เอี่ยมสกุล  ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายณัฐวุฒิ  เจตนา ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต  นางสาวพรรณี  สิทธิ การ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และผู้รับมอบซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายณัฐวุฒิ  กล่าวว่า กิจกรรมการมอบโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนพิการและคนชราผู้มีรายได้น้อย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม อันเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่จะอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนในชุมชนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างสะดวก ซึ่งการให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือ USO นั้น เป็นบริการที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง นับตั้งแต่ครั้งเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทั้งโทรศัพท์สาธารณะระดับตำบล, ระดับหมู่บ้าน, โครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้กำหนดให้ดำเนินการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ สังคม โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการฯ กทช. มีมติให้ความเห็นชอบแผนการ

ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  โดยได้ให้บริการหมู่บ้าน 4,327 หมู่บ้าน 8,654 เลขหมาย ให้บริการแก่สถานีอนามัย 2,705 สถานี จำนวน 5,410 เลขหมาย บริการโทรศัพท์สาธารณะแก่ชุมชนต่าง ๆ   848 ชุมชน 848 เลขหมาย และให้บริการสำหรับผู้พิการตามประเภทความพิการต่าง ๆ รวม 6,500 เลขหมาย  ซึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีบัตรโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนดังกล่าว โดยมีสัดส่วนความรับผิดชอบระหว่าง บมจ. ทีโอที และบมจ. กสท. โทรคมนาคม ร้อยละ 70 และ 30 ตามลำดับ เป็นจำนวน 7000,000 ใบใน 51 จังหวัด และ 300,000 ใบใน 25 จังหวัด ตามลำดับ

สำหรับบัตรที่ดำเนินการมอบที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้เป็นบัตรโทรศัพท์แบบ PINPHONE 108 จำนวน 3,300 ใบ มูลค่าใบละ 100 บาท เป็นเวลา 30 เดือน มูลค่า 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.