อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตประชุมพิจารณาคัดเลือกธุรกิจ SMEs

อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตประชุมพิจารณาคัดเลือกธุรกิจ SMEs

วันที่ 13 มิ.ย. 60 ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4 โดยมี นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นางลัดดา พุทธชาด คลังจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตประชุมพิจารณาคัดเลือกธุรกิจ SMEs ที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุน

อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตประชุมพิจารณาคัดเลือกธุรกิจ SMEs ที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุน

อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตประชุมพิจารณาคัดเลือกธุรกิจ SMEs ที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุน

อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตประชุมพิจารณาคัดเลือกธุรกิจ SMEs ที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุน

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการพิจารณาคัดเลือกธุรกิจ SMEs ที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐจากคำขอสินเชื่อกองทุนจำนวน 8 ราย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกจำนวน 6 ราย วงเงิน 45.6 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ส่งเรื่องให้ทางคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

นายวัชรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสัมมนา Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้ชื่อกิจกรรม คลินิก SMEs สัญจรแนวประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและกระทรวงอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้มีมูลค่าสูง ตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย กำหนดจัดที่จังหวัดกระบี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมกระบี่เมอรี่ไทม์

Related Post

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและทีมการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงค์โปร์

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและทีมการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงค์โปร์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท เอ็มเมอรัลด์ กรุ๊ป จำกัด โดยคุณสาวิตร เกตุโรจน์ กรรมการผู้จัดการ

Leave a Reply