ภูเก็ตเตรียมจัดตั้ง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

ภูเก็ตเตรียมจัดตั้ง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

ภูเก็ตเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
ภูเก็ตเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ก.ค. 58 ที่ห้องประชุม POC ภูเก็ต นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ One Stop Service ด้านการลงทุน โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายพิศักดิ์ ชลยุทธ์ ผู้จัดการการประปาภูมิภาคภูเก็ต นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุธี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนทุกจังหวัดโดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในบทบาทงานเชิงนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ประหกอบการ รวมทั้งให้บริการขั้นทะเบียน SMLs โดยให้บริการ 3 ลักษณะ คือการให้ข้อมูล คำแนะนำ การรับเรื่อง ส่งต่อ ติดตามและการอนุมัติ อนุญาต เป็นธุระในการอำนวยการ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อและบริการประชาชน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดที่เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดได้ แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี รวมทั้งจังหวัดที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลด้านการค้า การลงทุนและประชาสัมพันธ์บาทบาทศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน One Stop Service ให้ประชาชนได้ทราบ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.